Hnutí Allatra o změně klimatu a vektoru sociálního rozvoje společnosti: o budoucnosti se rozhoduje teď

Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na překlad do anglického jazyka. Pro účast v mezinárodní skupině překladatelů pište, prosím, na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na úpravu Článek čeká na Vaši účast Tento článek potřebuje korekturu. Pokud se chcete připojit, pište na email: [email protected] Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na audio verzi Článek čeká na Vaši účast Tento článek čeká na video verzi. Pokud je audio nahrávka hotová, můžete si ji stáhnout a doplnit video-sérii.
Hnutí Allatra o změně klimatu a vektoru sociálního rozvoje společnosti: o budoucnosti se rozhoduje teď

Číst knihu AllatRa online

Prudce se rozvíjející změny klimatu, které v současné době probíhají na planetě, nelze skrýt ani ignorovat.
Jsou patrné pouhým okem. Není divu, že velké místo v informačním prostoru zaujímají zprávy o počasí. Ale to, co se nyní děje, již nejsou navzájem nezávislé výkyvy počasí, je to proces, který nemůžeme zastavit a který může v nadcházejících letech radikálně změnit náš obvyklý způsob života.

Hnutí ALLATRA: Úplnost a pravdivost informací je zárukou přežití civilizace

Je rovněž zřejmé, že pouhé informování lidí o minulých klimatických událostech už nestačí. Pouhá fakta o skutečnostech bez dostatečného porozumění, proč k tomu dochází, aniž by bylo naznačeno, jak se zachovat v takové situaci a co by měl člověk udělat ještě dnes, mohou vyvolat, u mnohých strach z budoucnosti nebo lhostejnou egoistickou reakci „mě se to netýká, protože se to děje daleko ode mě.“
Pozice pštrosa, který skrývá hlavu v písku s nadějí, že ho snad vše nějak mine, je další typickou reakcí vědomí člověka na informace o probíhajících kataklyzmatech. Zachrání podobný přístup lidi? Pomůže nám a našim blízkým přežít, když se známý obraz přírody změní přímo za oknem? Vždyť tato změna již probíhá.
Pravdivost informací prezentovaných veřejnosti je velmi důležitá. Kdo z nás by nechtěl znát pravdu, pokud jde o přírodní katastrofy a jejich důsledky. A nejen to. Bohužel, nesmíme zapomínat na to, že žijeme ve spotřebitelské společnosti, kde o řešení mnoha životně důležitých otázek rozhoduje kapitál. Není dokonce žádným tajemstvím, že informace o kataklyzmatech podléhají cenzuře. Není třeba chodit daleko. Stačí si vzpomenout na scénáře většiny katastrofických filmů, které jasně ukazují, jak vládnoucí „elita“ rozhoduje o tom, kdo bude žít a kdo… se musí vyrovnat se svým osudem. A to vše se děje pod ušlechtilou záminkou „nezpůsobit mezi obyvateli paniku“. Takový scénář vývoje událostí se nabízí lidstvu. Vyhovuje nám?

Mezinárodní hnutí ALLATRA: Společnost potřebuje nový přístup k věci

Abychom si my, lidé, skutečně lépe uvědomili a pochopili klimatickou situaci, abychom byli schopni komplexně nahlédnout na problém a společně identifikovat, co ještě můžeme udělat, potřebujeme jiný přístup. Potřebujeme interakci velkého počtu vědeckých odborníků z různých vědních oborů, kteří mají nezaujatý pohled, čestné a rozumně uvažující lidi. Takový vědec se dívá globálně, vidí a široce chápe příčiny a důsledky studovaného jevu a co je obzvlášť důležité, chápe celou zhoubnost systému spotřebitelské společnosti pro přírodu.

Zpráva vědců ALLATRA: o změně klimatu

V roce 2014 zveřejnila skupina vědců z Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA, (lidí, pro které jsou hlavními kritérii v práci i v životě Lidskost a Svědomí), zprávu „O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Účinná řešení těchto problémů.“ Zpráva je psána jednoduchým jazykem, který je pro každého srozumitelný. Každý, kdo chce samostatně pochopit klimatickou situaci, má tuto možnost. Zpráva uvádí nejen příčiny toho, co se děje, ale také zároveň způsoby řešení problémů na různých úrovních moderní společnosti.
Fakta a současné klimatické události potvrzují mnohé z toho, co bylo popsáno ve zprávě vědců z hnutí ALLATRA před pěti lety: vzrůstající dynamika kataklyzmat namísto postupné změny klimatu, rozmanitost přírodních anomálií, nárůst počtu tajfunů ničivé síly, nárůst stupně závažnosti a počtu zemětřesení, aktivace dříve spících vulkánů, zvýšení intenzity bouřkové aktivity, významný nárůst toku neutrin, který je již zaznamenán v různých výzkumných projektech světa.
Ve zprávě „O problémech a důsledcích globální změny klimatu na Zemi. Efektivní způsoby řešení těchto problémů“ se také uvádí, že probíhající změny klimatu jsou cyklické, jsou podmíněny kosmickými procesy, které vědecký svět nemůže ovlivnit. Například, zrychlení pohybu vesmíru, změna polohy magnetických pólů planety, změna sklonu zemské osy. Antropogenní faktor, kterému je věnováno tolik pozornosti ze strany veřejnosti, je již druhotný. To naznačuje, že důsledky těchto kosmických procesů nelze podceňovat. Historie navíc ukazuje, že existovaly civilizace, které záhadně zmizely z povrchu planety Země.
Na základě událostí, uvedených ve zprávě a událostí potvrzujících tuto skutečnost, můžeme vyvodit jednoduchý závěr, že nemůžeme udělat nic pro to, abychom změnili současné a budoucí změny klimatu. Co však můžeme udělat, je přežít, pokud se sjednotíme. Proto je důležité, aby lidé v současné době věděli více nejen o problémech blízké budoucnosti, ale také aby se opravdu sjednotili na duchovně morálním základě, aby se dokázali vypořádat s kataklyzmaty společně, protože jedna osoba nebo jedna organizace, jedna aglomerace a dokonce ani jedna země (stát) nemá šanci přežít v boji proti přírodním živlům.

Hnutí ALLATRA - nový formát lidské interakce

Pochopení významu právě takového sjednocení všech lidí na planetě, bez ohledu na jejich národnost, původ, barvu pleti, náboženství a věk, vedlo k vytvoření Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA, hnutí stojící mimo politiku a mimo náboženství. Iniciativní lidé s aktivním životním stylem, kteří se zajímají o budoucnost lidstva, lidé dobré vůle, se spojili, aby společně realizovali tvořivé projekty zaměřené na přátelství a sjednocení lidí.
S vědomím naléhavé potřeby poskytnout obyvatelstvu planety včasné, pravdivé, úplné a podrobné informace o tom, co se děje s klimatem, vysílají po zprávě vědců ALLATRA dobrovolníci hnutí na televizním kanálu ALLATRA TV tyto pořady: „Mimořádné zprávy“, „Klimat kontrol“, „Klima pohledem očitých svědků“, projekt „GeoCenter.Info. O globálních kataklyzmatech a jednotě lidí. “
Účastníci hnutí posunuli domnělé hranice a ukázali příklad komunikace založené na lidskosti a otevřenosti, příklad spolupráce s vědci z různých zemí a uspořádali mezioborovou vědeckou, prakticky zaměřenou online konferenci na téma změny klimatu. Zúčastnil se jí Arvind Patel, MD, profesor mikrobiologie na Bergen Community College v New Jersey; Přední specialista Národního geofyzikálního a vulkanologického ústavu Itálie a Vesuvské národní observatoři, vulkanolog, PhD, Giuseppe Mastrolorenzo; Carmen Boulter, profesorka, režisérka, producentka, postgraduální katedra pedagogického výzkumu, škola vzdělávání, University of Calgary (Kanada); Jennifer Marochashi, PhD., University of Queensland, Austrálie; John Abbot, Ph.D., McGill University, Kanada.

Pomáhat druhým je přirozená lidská touha

Zajímavým faktem je, že všichni zástupci vědecké komunity byli spojeni touhou pomáhat lidem, informovat o pozorováních a závěrech, k nimž jako vědci při své práci dospěli - jak mohou lidé pomoci sami sobě a všem ostatním a jak svým jednáním ovlivňujeme zítřek.
Například v jednom z online rozhovorů s dobrovolnickou televizí ALLATRA, přední odborník v Italském národním ústavu geofyziky a vulkanologie a Vesuvské národní observatoři, soprolog, Ph.D., Giuseppe Mastrolorenzo řekl: „Katastrofy nás vždycky překvapí. Pokud se zamyslíme nad tím, co se v posledních letech stalo všude na světě - od hurikánu Catherine, který překvapivě udeřil v USA a srazil na kolena New Orleans, v zemi, která je technicky, kulturně a politicky velmi vyspělá. Pokud vezmeme zemětřesení ve Fukušimě (Japonsko), které téměř vyvolalo jadernou katastrofu, protože zde byla rovněž situace podceněna: bylo známo, že zemětřesení může dosáhnout 9 stupňů, ale bariéry proti vlnám tsunami, které měly chránit jadernou elektrárnu, byly menší co do rozměrů, protože si lidé mysleli, že ve skutečnosti k tak silnému zemětřesení nikdy nedojde. Hranice mezi záchranou a smrtí je během přírodních katastrof velmi tenká. Je zde zapotřebí odpovídající informovanost veřejnosti. I když ještě lze populaci v rizikové zóně zachránit, je prvořadé, aby bylo dostatečné povědomí veřejnosti o rizicích. Pokud budeme nanejvýš čestní a uvědomělí, můžeme se kdykoli zachránit před jakýmikoli katastrofami. Přezkoumat celý náš životní styl, optimalizovat naše zdroje, a to zejména, podívat se na skutečné hodnoty života, mezi které přirozeně nepatří spotřebitelství, bohatství, neustálé výměny telefonů, automobilů. A sdílet zdroje. To je můj osobní názor. A všichni by měli spolupracovat. Aby každý mohl mít přístup ke Znalostem. Musí existovat jediná společnost, není možné, že jedno město nebo jeden stát či jeden národ bude existovat v autonomii a žít izolovaně od ostatních. Proto každý může lidem něco dát nebo nabídnout, aby maximalizoval právo na získání Znalostí pro každého jednotlivého člověka v naší obrovské lidské společnosti, která je jedinou, jedinou společností. To, co je třeba porazit, je sobectví. Musíme lépe porozumět významu jednoty. Sjednocuje nás něco víc. “

Názor vědce z Itálie je v souladu s názorem jeho kolegy z Austrálie

- Jennifer Marohashi, Ph.D., University of Queensland: „Myslím, že bychom si měli připustit, že zítra nebude situace a podmínky pravděpodobně stejné jako dnes. Pokud uznáme, že spotřeba, nadměrná spotřeba není zárukou štěstí a že na zítřek budeme dobře připraveni. Porozumění světu kolem nás, úcta k Zemi, pochopení přírodních cyklů - to je pro nás nejlepší příprava. Myslím si, že kdybychom se méně báli a projevili větší zájem o vědu, více bychom respektovali ostatní lidi a jejich názory, pak bychom byli lépe připraveni na nadcházející sucha nebo povodně. A byli bychom šťastnější.“

Dotkne se to každého

Nejen představitelé vědy jsou si vědomi vztahu mezi duchovním vývojem lidstva a stavem klimatu na planetě. Lidé z celého světa cítí, co se s nimi děje, vidí duchovní a morální úpadek společnosti, že se zájmy, hodnoty a cíle drtivé většiny soustředily pouze na hmotnou prosperitu, na důležitost existence pouze jejich „malého světa“. Spotřebitelský postoj ke všemu a všem okolo brání člověku pochopit, že na světě není nic odděleného. Všechno a všichni jsme velmi úzce propojeni. Pokud člověk chápe, že ke změně klimatu dochází na celé planetě, pochopí, že to ovlivní i jeho. To znamená, že nelze sedět se založenýma rukama, je třeba jednat.

Jedinečný pořad na ALLATRA TV „Klima. Budoucnost je teď“ (https://allatra.tv/cs/video/klima-budoucnost-je-ted)

Proto dalším krokem ke zvýšení povědomí veřejnosti o tom, proč přírodních katastrof je čím dál víc, proč jejich intenzita roste, jak může lidstvo změnit průběh událostí, bylo vysílání pořadu na ALLATRA TV za účasti akademika Igora Michajloviče Danilova - „Klima. Budoucnost je teď, “ (lze na YouTube snadno najít). Program obsahuje jedinečné informace o takzvaném bodě, odkud není návratu pro celou planetu, o příčinách a důsledcích globálních katastrof. Vypráví také o tom, co dnes může udělat každý, aby se vyhnul smutnému osudu zítřka. Odpovídá také na otázku, v čem spočívá šance na přežití pro celé lidstvo. Tato šance spočívá ve změně našeho životního postoje. Pro tuto změnu je nejprve nutné, aby si každý člověk vzpomněl: „Kdo jsem?“ A upřímně si odpověděl: „Jaký je smysl mého života?“
Kromě toho pořad ALLATRA TV „Klima. Budoucnost je teď“ představuje celkový obraz přírodních katastrof za uplynulý rok, který vyvolává akutní otázku, zda jsou lidé na Zemi připraveni společně projít obdobím vážných zkoušek pro lidstvo během globálních klimatických katastrof. Není žádným tajemstvím, že duchovní jádro člověka je zvlášť pociťováno právě v mimořádných situacích. Například v tom smyslu, že schopnost ovládat sebe sama, udržovat klid a jasnost mysli, schopnost činit správná efektivní rozhodnutí, zachraňovat životy druhých - to vše je možné za předpokladu, že osoba má v sobě samotné silnou morální podporu, naprostou absenci sebestřednosti, porozumění skutečným hodnotám života, dostupnost znalostí o tom, kým člověk je, jak funguje lidské vědomí, a mnohem více.
Příkladem toho, jak se to projevuje v životě, je případ, ke kterému došlo v Thajsku v červnu 2018, kdy mládežnické fotbalové družstvo, vedené jejich trenérem, uvízlo v jeskyních během dešťů. A všichni společně bez jídla, bez světla, bez tepla, byli v jeskyni s bahnitou vodou po dobu 9 dnů, mohli přežít a čekat, až zachránci přijdou díky sebekontrole a vzájemné pomoci, díky vytrvalosti ducha jedné osoby - trenéra, který se stal v těžkém okamžiku podporou pro všechny ostatní.
Pořad na ALLATRA TV „Klima. Budoucnost je teď“ je také jedinečný v tom, že si v něm můžeme poslechnout názory lidí různého věku, profesí, náboženství a sociálních skupin z celého světa o tom, co je pro lidi důležité, co chtějí ve svém životě, co je spojuje, co je inspiruje a kvůli čemu stojí za to žít. Jednoduchá, čestná, skutečná slova obyčejných lidí. Je to skvělá příležitost vidět a slyšet lidi z celého světa na vlastní oči, procítit jediného Ducha dobra, Lásky, Ducha bratrství, který vnitřně spojuje všechny lidi planety a který dává každé osobě sílu jednat ve jménu tvoření a míru, což zase dává nám všem šanci na spasení.

Nikdo nemůže zabránit lidem ve sjednocení

Jak ukazují zkušenosti Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA, z tvořivé spolupráce lidí se rodí nádherné věci, což potvrzuje, že lidé mohou dosáhnout všeho, pokud chtějí. A nikdo jim nemůže zabránit ve sjednocení. Je prostě nutné vyloučit vše, co lidi rozděluje a hledat to, co je spojuje, co je dělá lidštější a milosrdnější.
MSH ALLATRA je jedinečná platforma, která sdružuje lidi z celého světa a je vytvořena obyčejnými lidmi. ALLATRA je unikátní komunikační fórum, které informuje o naléhavých problémech ve společnosti, na nalezení nejvíce produktivních řešení těchto problémů, na realizaci těch myšlenek v životě, které lidem umožňují vyrovnat se s životními obtížemi. Lidé zde sdílejí své zkušenosti, volně si vyměňují názory a při realizaci projektů spojují své úsilí v aktivních tvůrčích činnostech.
Carmen Boulter, profesorka, režisérka, producentka z postgraduální katedry pedagogického výzkumu pedagogické fakulty, University of Calgary (Kanada) o tom řekla: „Líbí se mi toto fórum a to, co se děje v ALLATRA. Protože to spojuje lidi z celého světa. Opravdu se můžeme podívat na to, co se děje, pomocí technologií, abychom vzájemně pohovořili. Nyní je to přesně ten druh fóra, které můžeme mít. Čím více bude mezinárodní, čím více lidí bude mít možnost spolu mluvit, tím to bude lepší.“

Pravda se ozývá v nitru

Na světě je mnoho inteligentních, čestných a talentovaných lidí, kteří chápou, že zítra má naše společnost jen tehdy, pokud se vektor jejího vývoje změní ze spotřebitelského sobeckého na duchovně tvořivý, kdy bude vnímáno jako důstojné žít v lidskosti, na principu vzájemné pomoci a přátelství, bez otroctví, lží, podvodu a závisti. Tam, kde je vše čestné a otevřené, kde vládne Duch a Láska. Pouze taková společnost má budoucnost. Musíme pamatovat na to, že jsme všichni z Duchovního světa, lidstvo je jedna velká rodina. Pamatovat na to, že základní kapitál člověka je duchovní kapitál.
"Znalosti byly již člověku dány, teď již jeho volba a činy záleží na něm! A změny v celé světové společnosti záleží na činech každého! Pro všechny živé lidi je to reálně poslední zbylá šance, jak duchovně spasit sebe i civilizaci.“ - z knihy „ALLATRA“. (Kniha ke stažení zdarma https://allatra.tv/cs/category/knigi-anastasii-novykh)

https://www.ceskenoviny.cz/pr/zpravy/hnuti-allatra-o-zmene-klimatu-a-vektoru-socialniho-rozvoje-spolecnosti-o-budoucnosti-se-rozhoduje-ted/1791237

  
Hodnocení: 5 / 5 z 13
Zatím žádné komentáře...VIDEO