O problémech a důsledcích globálních změn klimatu na zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů

Zprávu „O problémech a důsledcích globálních změn klimatu na zemi. Účinné způsoby řešení daných problémů“, přednesla Organizátorka Koordinačního centra mezinárodního společenského hnutí ALLATRA Kristýna Kovalevská na neveřejném zasedání оddělení strategického plánování a bezpečnosti MSH ALLATRA.

Zpráva je publikována ve zkrácené podobě a předložena k seznámení účastníkům mezinárodního společenského hnutí ALLATRA.

Uložit Zprávu ve formátu pdf můžete pomoci prvního nebo druhého odkazu.

=======

Jedním z nejdůležitějších mezinárodních problémů XXI. století je změna planetárního klimatu. Obavy vyvolává obzvláště rychlý nárůst dynamiky katastrof, které lze pozorovat v posledních desetiletích. K dnešnímu dni existuje vysoké riziko nepochopení a podceňování všech faktorů a rozsahu vlivu různých kosmických a geologických procesů na globální změny podnebí na Zemi. Ještě nedávno, na konci XX. století, někteří učenci předložili různé hypotézy a teorie o postupné změně klimatu. Ale v praxi to proběhlo trochu jinak. Pozorné sledování růstu počtu přírodních katastrof, extrémních výkyvů počasí po celém světě, a také statistických dat kosmických a geofyzikálních parametrů v posledních několika letech, ukázalo alarmující tendence k jejich výraznému nárůstu za krátkou dobu. Tyto údaje naznačují, že hypotézy vědců o postupné změně klimatu na Zemi za posledních 100 let jsou nesprávné, protože ve skutečnosti je tento proces mnohem dynamičtější.

Chybou bylo, že mnoho vědců z minulých let nepřidávalo náležitý význam zvyšujícímu se zrychlení rozpínání vesmíru, a také vlivu kosmických faktorů a astronomických procesů na globální klimatický systém planety. To vše samozřejmě ovlivňuje Slunce a další planety sluneční soustavy, včetně takového giganta, jakým je Jupiter, a to ani nemluvě o naší planetě. Globální změny klimatu na Zemi jsou ve své podstatě způsobeny astronomickými vlivy a jejich cykličností. Tato cykličnost je nevyhnutelná. Geologická historie naší planety ukazuje, že Země „zažila“ podobných globálních změn klimatu více.

Vezmeme-li v úvahu nejnovější vědecké poznatky (včetně poznatků z oblasti fyziky, astrofyziky, kosmologie, helioseismologie, astroseismologie, klimatologie planet), rozsah vlivů kosmických faktorů je značný. K dnešnímu dni lidstvo tyto procesy nemůže ovlivnit, proto nesmíme podceňovat jejich následky, možná rizika a obtíže v souvislosti s nadcházejícími událostmi ve světě. Na tyto události se lidstvo musí připravit. Vědci v minulosti dělali vlastní závěry na základě výzkumu a pozorování, ve kterém používali omezené technické prostředky a zdroje poplatné té či jiné konkrétní době. Dnes je spektrum možností vědy mnohem širší. Nedávný výzkum v oblasti fyziky elementárních částic, v neutrinové astrofyzice, rozpracovaný skupinou vědců Mezinárodního společenského hnutí ALLATRА, otevírá širší možnosti pro hluboké perspektivní, fundamentální a praktické výzkumy…

Ve skutečnosti lidstvu již nezbývá jen 100 let, ale dokonce ani 50 let! S ohledem na blížící se události, tak čas, který nám ještě zbývá, je maximálně několik desetiletí. V posledních dvou desetiletích jsou pozorovány alarmující změny geofyzikálních parametrů planety, vznik různých anomálii, zvýšená frekvence a rozsah extrémních jevů, skokový nárůst intenzity přírodních kataklyzmat v atmosféře, v litosféře a hydrosféře Země. To vše svědčí o uvolnění extrémně vysoké úrovně dodatečné exogenní (vnější) a endogenní (vnitřní) energie. Jak je známo, v roce 2011 tento proces vstoupil do nové aktivní fáze, o čemž svědčí významné, stále se opakující prudké uvolňování seismické energie, v poslední době naměřené zejména při častých zemětřeseních, stejně jako zvýšení počtu silných ničivých tajfunů, hurikánů, změn bouřkové aktivity a další anomální přírodní jevy…

Dnes už je dostatečné množství obecně známých a světové veřejnosti málo známých faktů, které ukazují na různé změny na planetě, probíhající v relativně krátkém časovém úseku: zrychlení pohybu tektonických desek, růst tempa aktivních procesů, zostření problémů globálního charakteru, včetně seismické, vulkanické a sluneční aktivity, změn v magnetickém poli Země, rychlosti driftu magnetických pólů Země vychýlením zemské osy, změny albeda planety a parametrů její oběžné dráhy. Kromě toho pozorujeme zvýšení teploty zemského povrchu, tání ledovců, zmenšení plochy a hmotnosti ledového příkrovu na souši a v polárních mořích, stoupající hladiny moří a oceánů, změny v tocích řek, výskyt závažných povětrnostních jevů (sucho, záplavy, tajfuny) atd. Jinými slovy jsou zaznamenány četné případy změn, které se vyskytují v litosféře, hydrosféře a atmosféře Země.

Globální změny klimatu již ovlivňují zdraví, životní podmínky a zabezpečení životaschopnosti lidí na všech kontinentech Země. Zvýšená dynamika růstu světových přírodních katastrof naznačuje, že už v příštích desetiletích tyto změny povedou ke katastrofálním následkům v celosvětovém měřítku pro celou civilizaci a k, v dějinách lidstva bezprecedentním, obětem a destrukcím. Společnost se nevyhnutelně blíží k vrcholu této fáze… Lidstvo v současné době vstoupilo do éry globálních klimatických změn a klimatologické problémy již nelze považovat za čistě vědecké. Jedná se o komplexní problém, zahrnující sociální, hospodářské a ekologické aspekty…

… Dokonce i veřejnosti dostupné informace o klimatických změnách ukazují na rozvoj pro lidstvo mimořádně nepříznivé situace. Zejména, ve zprávě Mezivládní skupiny odborníků pro změnu klimatu (IPCC) ze dne 31. března 2014 se uvádí, že na všech kontinentech a v oceánských oblastech již jsou pozorovány změny, způsobené vysokou úrovni globálního oteplování a světová společnost je na rizika, spojená se změnou klimatu, špatně připravena. Ve zprávě se konstatuje, že již pozorované dopady klimatických změn narušily ekosystémy souší a oceánů, některé zdroje k zajištění existence člověka, zásobování vodou, zemědělství a lidské zdraví. To znamená, že lidé, komunity a ekosystémy jsou ohroženy na celém světě, ale s různou mírou zranitelnosti v různých místech. Důsledky změn většího měřítka mohou být neočekávané, velmi vážné a nevratné…

Změny podnebí nabývají stále více ohrožující charakter. Časové rozsahy klimatických změn na planetě samozřejmě převyšují průměrnou dobu „politického působení“ těch, kteří rozhodují o bezpečnosti a osudu celých národů. Současná světová politika konzumní společnosti stále více ztrácí lidskou tvář, odhaluje svoji pravou podstatu. Stačí se podívat na to, jaké byly do dnešního dne podniknuty kroky k zajištění bezpečnosti lidí v různých zemích, kdo, předstíraje zájem o lidi, ve skutečnosti zajišťuje bezpečnost pro sebe…

Politika některých mezinárodních organizací vyspělých zemí a někteří, jimi sponzorovaní vědci, podporují teorii, že jednou z hlavních příčin globální změny klimatu na Zemi je antropogenní vliv na životní prostředí, způsobený skleníkovými plyny v atmosféře. Na tomto základě byly rozpracovány různé mezinárodní dokumenty, jako například Kjótský protokol (příloha k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu). Zkušenosti však ukázaly neefektivnost těchto dokumentů…

Takový důvod jako "antropogenní vliv" bezpochyby existuje, ale má výlučně politický a obchodní charakter. Vládami slíbené plnění těchto závazků pro vylepšení klimatické situace bylo v praxi přeměněno na komerční projekty, obchodování s kvótami, a vedlo jen k obohacení jednotlivců zúčastněných stran. Je politováníhodné, že se tyto mezinárodní dokumenty staly jen argumentem pro obchodní války a faktorem vyvíjení tlaku na hospodářskou politiku té či jiné země. Místo provádění skutečných změn ke zlepšení klimatické situace na planetě, spíše chránily obchodní zájmy určitých osob. Bohužel, opět zapracoval čistě lidský faktor - dominance rozhodnutí, diktovaných zdaleka ne nejlepšími pohnutkami jednotlivců.

V naší spotřebitelské společnosti se obecně popularizují takové klimatické hypotézy, ze kterých ve skutečnosti mají výhodu pouze země, jenž tyto teorie iniciují, podporují a propagují. Některé země mají politický zájem, jiné - ekonomický. Ale obecně panuje utopický pohled na důležité otázky, týkající se globální změny podnebí. Ve skutečnosti jsou to působení strategického soupeření, skrytý boj o moc a světový vliv, což zvyšuje riziko konfrontace mezi světovými mocnostmi. Jak je známo z teorie systémů, kterýkoli nápad, přinášející vysoké výnosy, je používán ve stále složitějších podmínkách tak dlouho, dokud se nestane příčinou velké katastrofy ...

Není pochyb o tom, že lidská činnost má negativní dopad na životní prostředí planety. Tento vliv je ale minimální v porovnání s tím, co způsobuje komplex přírodních faktorů, který v blízké budoucnosti bude jen narůstat, a na co nepřestávají upozorňovat poctiví vědci z celého světa. Z důvodu výše uvedených není k dnešnímu dni antropogenní vliv příčinou rozsáhlých planetárních katastrof. Globální změny podnebí na Zemi způsobují procesy na lidstvu nezávislé a pro přežití celé civilizace v blízké budoucnosti vyžadují reálnou konsolidaci úsilí všech lidí na planetě. Nad tím by se měl zamyslet každý obyvatel naší planety.

K rozsáhlým přírodním katastrofám, které se na naší planetě cyklicky opakují v průběhu historie Země a lidské civilizace docházelo i dříve. Ale jaké poučení nám tyto vědecké poznatky o minulých globálních tragédiích dávají? Přírodní katastrofy nemají „státní hranice“, tyto uměle vytvořené konvence byly vynalezeny pro rozdělení lidí a panování nad nimi. Důsledky globálních planetárních pohrom dopadají daleko za hranice území zasaženého státu, a tak či onak, se týkají všech lidí na Zemi. Náhlé zvýšení seismické a vulkanické aktivity vede k okamžitým katastrofickým následkům v určitých regionech. Celé státy mizí z povrchu zemského, lidé umírají, mnozí přicházejí o domov a živobytí, propuká hlad a rozsáhlé epidemie…

Historie nás učí, že nedostatečné sjednocení lidské společnosti na duchovních a morálních základech a také nedostatek spolupráce lidí na celé planetě, na kontinentě nebo v určitých oblastech při likvidaci a předcházení globálním katastrofám, vede ke smrti větší části lidí, zasažených katastrofou. A přeživší umírají v důsledku nevyléčitelných nemocí, epidemií, vyvražďování ve válkách a v boji o živobytí. Potíže se obvykle objevují náhle, což způsobuje chaos a paniku. Pouze předchozí včasná příprava a sjednocení světových národů před blížícím se přírodním nebezpečím dává lidstvu velkou šanci na přežití a společné překonání obtíží, spojených s globální změnou podnebí planety.

Současná úroveň vědecko-technického pokroku některým rozvinutým zemím dovoluje s pomocí satelitů sledovat situaci na Zemi. Mají vytvořené komplexní programy a komunikační systémy, přes které se provádí sledování a předpovídání procesů, probíhajících na celé planetě nebo v nějaké její části, a také fixovaní změn fyzikálních parametrů. Nicméně, moderní věda o klimatu, založená na zastaralých informacích o fyzikálních procesech v mikro a makrosvětě, není k dnešnímu dni schopná s dostatečným předstihem předpovídat extrémní přírodní jevy.

11. 03. 2011 bylo v Japonsku za celou dobu seismických pozorování nejsilnější „Velké východní zemětřesení“ o síle 9,0 stupňů. Epicentrum seismické aktivity se nacházelo 130 km od města Sendai, takže úřady měly málo času, aby varovaly a nějakým způsobem ochránily obyvatelstvo před blížícím se tsunami. Zabránit katastrofě nebylo možné. O přesném čase a místě se japonští odborníci a vláda dozvěděli jen 11 minut před začátkem tragédie…

Vše, co se veřejně předkládá světovému společenství, jsou jen možné podmínky pro vznik toho nebo jiného přírodního jevu. To znamená, že ve skutečnosti je to takové věštění z „kávové sedliny“ přírody, místo přesných výpočtů důsledků fyzikálních procesů, které vyvolávají určité změny.

Jak moderní vědci prognózují výskyt určitých přírodních jevů? V meteorologii jsou jednou z hlavních podmínek pro výskyt tornáda neobvykle velké kupovité dešťové mraky. Formují se při kontaktu studeného vzduchu s přehřátým povrchem země. Družice zachycuje velké shluky mraků a podle těchto snímků vědci dělají předpovědi o možnosti vzniku souvisejících přírodních jevů. Ve skutečnosti, vědci vizuálně pozorují a vyvozují závěry na základě již proběhlých procesů a fyzikálních jevů v neviditelném světě, proto jsou závěry vědců spíše předpoklady, než přesné znalosti příčin vzniků samotných fyzikálních jevů neviditelného světa.

K dnešnímu dni rozvoj teoretické a aplikované PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA (https://allatra.org/cs/report/primordial-allatra-physics), která zásadně formuje nové chápání fyzikálních procesů a jevů živé i neživé přírody, dává lidstvu šanci na evoluční pokrok v různých oblastech vědy (vše začíná fyzikou). To se týká i oblasti detailních studií geofyziky. Na základě obecných zákonů PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA je možné provádět výpočty, které v blízké budoucnosti umožní nejen vypočítat průběh fyzikálních procesů a jevů, ale také přesně předvídat chování přírody. To znamená možnost předem přijmout opatření pro úplnou nebo alespoň částečnou prevenci dopadů přírodních katastrof, nebo alespoň včasnou evakuaci obyvatelstva…

Ale tady ostře vyvstává otázka, k jakým účelům lidstvo použije tyto moderní vědecké poznatky? Jaký je současný stav moderní světové společnosti, propadlé do bažiny naprosto spotřebitelského myšlení?

Dnešní světová společnost je uměle rozdělena hranicemi, ideologií, politickými stranami, sociálními třídami, náboženstvím atd. V dnešním světě se nenápadně propaguje způsob chování, který bychom mohli popsat výrazem: člověk člověku vlkem. Světová průmyslová finanční elita, která vlastní většinu světového kapitálu, provádí pod různými záminkami realizace projektů s protilidskými cíli. Tito lidé se domnívají, že by pouze jejich úzký kruh měl vlastnit nejnovější vědecko-technické objevy, a obyvatelé planety musí žít ve strachu, chudobě a pokoře. Manipulace vědomím lidí a umělé vštěpování spotřebitelského postoje k životu ničí duchovní a morální hodnoty, vzbuzuje v lidech pýchu, sobectví, strach a nenávist. Ta se společnosti nabízí pod různými záminkami, jako je neustálé hledání „vnějšího nebo vnitřního nepřítele“, přičemž se tak ve skutečnosti děje s jediným účelem – rozdělit a rozdrobit společnost na snadno manipulovatelné drobné klastry.

Po celém světě jsou uměle vyvolávány napětí a nátlak, jehož cílem je způsobit zvýšenou úmrtnost obyvatel zeměkoule. Pod různými záminkami jsou realizovány programy na umělé snížení počtu světové populace, včetně záměrně vyvolávaných ekonomických, finančních a potravinových krizí. Rozdmýchává se demografická psychóza. Prostřednictvím médií se po celém světě šíří naprosto nepravdivé informace o tom, že populační růst je hlavní příčinou chudoby ve světě a hrozí ekologická katastrofa, že vzhledem k „přelidnění planety“ nám v blízké budoucností hrozí nedostatek potravin a pitné vody.

Ve skutečnosti na Zemi může žít až 25 miliard lidí, což potvrzují výpočty předních světových vědců. Navíc moderní technologie, vypracované na základě nových objevů PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA, umožňují vyrábět energii z nevyčerpatelného zdroje zcela zdarma a následně všem lidem na světě poskytnout potraviny, pitnou vodu a nezbytné podmínky pro život.

Proto, ve skutečnosti problém s "přelidněním planety" neexistuje. Jediný reálný důvod proč světová elita (světoví bankéři a oligarchové, v jejichž rukou je zkoncentrována většina světového kapitálu) usiluje o snižování počtu obyvatel planety pod různými záminkami - je jejich touha po moci a kontrole nad celým světem. A při zvýšení počtu obyvatel se kontrolování z jejich strany stává složitějším, objevuje se v něm hodně svobodomyslnosti. Systém totální nadvlády začne selhávat. Svobodně smýšlející společenství, ve kterém dominují skutečné duchovní a morální priority v životě lidí, je velkou hrozbou pro takový systém… 

Ale v dnešní konzumní společnosti se místo toho, aby se pomáhaly řešit problémy světové populace, realizují programy na její umělé snížení. Utajená řešení hrstky průmyslové finanční světové elity, se aktivně uvádí do praxe samým mnohomiliardovým obyvatelstvem zeměkoule. Jak je známo, lidé žijící ve strachu se dají snáze ovládat. Zejména v konspiračních teoriích a analytických materiálech se ve světové politice objevuje takový pojem, jako „zlatá miliarda“ („nový světový řád“), který předpokládá umělé snížení světové populace na jednu miliardu. Mohli bychom ji považovat za pouhou teorii, kdyby se v posledních desetiletích neodehrávaly události potvrzující ideji této „teorie“…

... Kromě toho, vzhledem k hrozící planetární klimatické katastrofě, jsou k dnešnímu dni v „zákulisí“ uváděna jiná čísla. Aktuálně se mluví jen o 144.000 lidech, „majících právo na existenci ve světě“, z nichž 4 tisíce – je světová elita, 40 tisíc - personál a bezpečnostní ochrana elity, a 100 tisíc -otroci, zajišťující maximální zabezpečení živobytí světové elity. Pro tyto účely jsou postaveny bunkry, tajná podzemní města se zásobou jídla k přežití v době globálních přírodních katastrof. Tato města mohou pojmout celkem 144 tisíc lidí… Ve skutečnosti jsou tyto bunkry pouhou iluzí bezpečnosti na tomto světě, protože každý člověk může zemřít, a to v kterýkoli okamžik.

Slyšeli jste někdy o tom, že by přední hlavy státu zemřely v důsledku přírodních katastrof nebo navštívily oblast se zvýšeným rizikem vzniku extrémních přírodních jevů, nebezpečných pro jejich životy? Zpravidla nikdo z vládců v přírodních katastrofách neumírá, ale hromadně umírají tzv. "obyčejní lidé“, jako jsme my. Když nastává situace, která ohrožuje život vládců (například v důsledku přírodní katastrofy), oni první prchají ze své země, aby zachránili sebe a svou rodinu, a pak ještě na následcích tragédie vydělávají politické dividendy. Není tajemstvím, že v dnešním konzumním světě platí nepsané pravidlo: skrýt pravdivé informace před veřejností, záměrně zamlčovat rizika pro lidské zdraví, nevážit si života jiných lidi…

Lidé jsou odkázáni sami na sebe i během katastrof. Mnozí z nich zemřeli jen proto, že o hrozbě nebyli včas informováni, a stále více a více lidí přichází o své domovy, obživu, a v jednu chvíli se stávají klimatickými uprchlíky. A pokud jde o konzumní společnosti s rozvinutým egocentrismem, situace uprchlíků je horší, než u posledního otroka. Pomoc zpravidla přichází opožděně, když již mnoho lidí zemře. Tato podpora v mnoha ohledech závisí na politice, nikoli na skutečné pomoci jiných národů, které se zítra mohou ocitnout ve stejné situaci. Ale ještě horší je, že sami lidé, kteří se ocitli v tísni, panice a zoufalství, projevují pro konzumní společnost obvyklou lhostejnost za životy druhých, myslí jen na sebe.

Stačí připomenout zkušenosti z Číny, kdy v provincii Chaj-nan, chybná předpověď o zemětřesení vyvolala paniku a rabování. Toto, spolu s následky způsobenými nouzovou evakuací, zabilo více lidí, než by, dle odborníků, mohlo zemřít při zemětřesení.

Ve světové společnosti je naléhavá potřeba změnit spotřebitelské postoje k životu a obnovit tvořivý směr vývoje. V dnešní době ztrácíme duchovní a morální základy, pro které vlastně existuje lidská civilizace…

Co počítá stát v první řadě při vyhodnocení ztrát způsobených přírodními katastrofami, k nimž došlo na jeho území? Počet obětí, který je obvykle nižší než ve skutečnosti, a ekonomické ztráty, které se naopak umělé navyšují. Jak je možné stavět lidský život na úroveň materiálních věcí a statistických čísel!? Vždyť lidským obětem by se dalo zabránit nebo alespoň významně minimalizovat rizika ztrát. Kdo z nás chce, abychom se my nebo naše děti stali jen číslem ve statistice? Nikdo.

Proč se to děje? Důvodem je skutečnost, že se dnes civilizace nehodnotí podle růstu duchovní a morální úrovně obyvatel, nýbřž podle tempa růstu ekonomických ukazatelů a spotřebitelské úrovně. Proto se každý stát stará především o ekonomické ztráty. Pak tady vyvstává otázka, co je to vlastně stát? Kdo jsou lidé, kteří „zastupují stát“? Je to jen malá skupina, která kontroluje život lidí na těchto, či jiných teritoriích. Jsou to lidé jako všichni ostatní s jediným rozdílem, že zaujali nadřazené postavení ve společnosti. Lidstvo bezmyšlenkovitě přijalo právě tato pravidla hry společenského systému. Sami lidé vlastně uskutečňují programy tohoto systému, i když mají reálnou možnost vše změnit…

Dnešní problém číslo jedna - spotřebitelský přístup lidí k životu, neúcta k životům druhých, starost jen o sebe. Toto se fraktálně opakuje v celé lidské společnosti… Na jedné straně každý stát sám rozhoduje, zda má poskytnout pomoc zemi zasažené přírodní katastrofou a v jakém objemu. Na druhou stranu postižená země na základě svých sil, technických a ekonomických možností samostatně podniká kroky zaměřené na pomoc obyvatelům nebo na překonání následků katastrofy...

Není žádným tajemstvím, že v dnešním světě se pomoc zemím poskytuje selektivně. Mezinárodní mechanizmus poskytování humanitární pomoci postiženým zemím je zastaralý a z velké části zpolitizovaný. Odehrává se podle stejné šablony: zvýšení sociálního, morálního a psychologického napětí: katastrofa (včas nepředpověděli) – panika (oběti, ztráty) – šíření strachu po celém světě (prostřednictvím masové propagandy médií). Takže, pohroma vyvolává paniku mezi nepřipravenými obyvateli a díky světovým médiím se tento strach šíří po světě. V podstatě, jak v jedinci konzumní společnosti, tak i ve skupině, vládnoucí této konzumní společnosti, převládá princip egoistického myšlení. Včasná změna vektoru myšlení ve společnosti směrem k duchovním, morálním a tvořivým prioritám, by zabránila mnohým nebezpečím, ohrožujícím dnešní lidstvo…

Ve světě již desítky milionů lidí kvůli přírodním katastrofám nuceně opustilo své domovy. Toto číslo každý rok stále roste a v blízké budoucnosti se zvýší na miliardy! Život na obrovských zdevastovaných, zaplavených a infikovaných (v důsledku člověkem způsobených katastrof) územích nebude možný. Mezitím většina lidí stále bezstarostně věří a očekává podporu od těch, kteří při sebemenším ohrožení utečou jako první. Lidé by se měli zamyslet, když vidí, že se kněží a politici světové elity v relativně klidných časech starají jen o své vlastní blaho a bezpečí svých rodin. Co nastane v blízké budoucnosti - v době globálních katastrof? Předpokládat, že se problém přežití lidstva - vás, vašich dětí a vnoučat osobně nedotkne, je velice neohleduplné. Je to stejné jako odkázat sebe, své děti a vnoučata do záhuby…

Zemětřesení, ke kterému došlo 12. 1. 2010 na ostrově Haiti v Karibském moři poblíž pobřeží Střední Ameriky, republice Haiti, jeho lidu způsobilo katastrofální škody. Vyžádalo si více než 222.000 životů. Na Haiti bylo zemětřesení takové síly naposledy v roce 1751. Nejhorší je, že mnoho lidí nezemřelo v důsledku katastrofy, ale v boji o kus chleba a doušek vody, při rabování a také z nedostatku vzájemné lidské pomoci. Zemětřesení přeživší Haiťané masově umírali v ulicích bez pitné vody, potravin, léků a lékařské pomoci.

Reportéři a novináři nazvali situaci „apokalyptickou“ ani ne tak z důvodu velkého počtu obětí a katastrofálního zničení infrastruktury, ale v důsledku závažného psychického stavu lidí žijících v postižených oblastech. Ve městě vypuklo nemilosrdné rabování. Na začátku ukládali mrtvoly na hromady na chodnících, ale když jich bylo příliš mnoho – těla odstraňovali buldozery. Místní obyvatele zachvátil pocit zoufalství a hněvu. Vzhledem k vysoké teplotě a hromadám hnijících mrtvol rostlo nebezpečí vypuknutí epidemie… Lidé stáli mnohokilometrové fronty na potraviny, kde vládla atmosféra agrese. Někteří obyvatelé napadali obchody s potravinami, okrádali jeden druhého o jídlo, mnozí umírali v ulicích hladem a dehydratací. Přeživší obyvatelé Port-au-Prince oznámili, že nedostali reálnou pomoc od vlastního a ani od jiných států, i když informace o poslané humanitární pomoci vysílala rádia téměř ve všech zemích světa.

Při zatmění se Měsíc zdá být tak velký, že zakrývá obrovské Slunce. Tak, jako Měsíc, který zatemní Slunce, se zdá být velké a důležité i to, že se politici snaží skrýt realitu nevyhnutelně blížících se globálních katastrof tím, že připoutávají pozornost lidí na cokoliv malého, uměle vytvořeného režiséry a scenáristy zákulisí světové politiky, kteří rozdmýchávají a podporují neshody mezi lidmi, vytvářejí konflikty, potravinové a ekonomické krize, nestabilní podmínky pro existenci lidí, pro něž problémy jejich vlastních zemí (Měsíce, který dočasně zatemní Slunce), se zdají být větší a důležitější, než problémy celé Země a celého lidského druhu (Slunce).

Místo usilování o konsolidaci národů světa jsou rozpoutávány hádky mezi lidmi uvnitř země, podněcují se války, nenávist k jiným národům, vyvolávají se politické bouře a ekonomické tajfuny. V důsledku toho jsou mnozí lidé ve světové společnosti pod neustálým tlakem, ať už je to v souvislosti s finanční krizí, nebo vojenským konfliktem…

Pozornost veřejnosti je dnes připoutána k ozbrojeným konfliktům, které jsou zúčastněnými stranami pod různými záminkami pečlivě organizované a sponzorované. Ozbrojená konfrontace v Jemenu na základě nábožensky motivovaných konfliktů způsobila politické napětí a nestabilitu. Ozbrojená konfrontace v Somálsku. Ozbrojené střety v jižním Súdánu vedly k tomu, že se více než 7 milionů lidí ocitlo na pokraji hladomoru. Konflikty v Libanonu, Sýrii, Palestině, Iráku, Íránu, Izraeli, v pásmu Gázy, Nigérii, Kamerunu, Libyi, Alžírsku, Mali a mnoha dalších zemích… Výsledky ozbrojených převratů a revolucí jsou všude stejné, odehrávají se podle stejného scénáře: smrt, ničení infrastruktury, ekonomický pokles, rostoucí počet uprchlíků, ukvapené osvobození území místními obyvateli, kde se odehrává předplacené a předem objednané divadlo vojenských střetů.

…Pro manipulaci masami politici uměle vytváří takové podmínky a situace, ve kterých lidé nemyslí na nic jiného, než na přežití a bojují o kus chleba. Dokonce i u těch, kteří mají nějaké finanční úspory nebo něco vlastní, se pod záminkou údajné hospodářské krize uměle vyvolává destabilizace, čímž jim vznikají ztráty. Vědomí člověka se zužuje do úzkého bodu, aby se zaměřil jen na dnešní den, strachoval se o své úspory, staral se výhradně o sobecké zájmy. Vždyť pokud tito lidé přijdou o své úspory, dotkne se to bolestivě jejich pýchy a jejich podmíněné postavení ve společnosti klesne. Systém drží lidi v iluzi podmíněnosti a využívá jejich životní sílu a čas na to, aby živil a úspěšně realizoval své programy. A to vše jen proto, aby si lidé nevšímali toho hlavního, včetně těch událostí, které se blíží. Ale co by se stalo, kdyby se lidé osvobodili od iluzí, které jim jsou vnucovány a začali chápat pravý smysl svého života, sjednotili se v míru a přátelství mimo systém, mimo vůli světových politiků a kněží?

Mezinárodní společenské hnutí ALLATRA sjednocuje lidi z různých zemí, ale ve všech těchto zemích jsou téměř identické politické útvary a uměle vnucené spotřebitelské vztahy. Lidé po celém světě mají v podstatě stejná přání a touhy: všichni zdravě myslící lidé chtějí žít klidně, důstojně, ve štěstí a míru. Nicméně, algoritmus všech událostí se odehrává podle stejného scénáře. Stejné rozdělení, sociální diferenciace a stratifikace (separace a nerovnost) společnosti. Politická a náboženská nestabilita, uměle zmanipulovaná konfrontace, vtažení podřízeného elektorátu do konfliktu, rozdělení společnosti na znepřátelené tábory. Změně vlády v libovolné zemi vždy předchází posílení nacionální nesnášenlivosti, podle stejného scénáře. Hlad a strach, rozdělení na bohaté a chudé, skryté činy politiků ve vztahu ke svým vlastním lidem. Ale když se to všechno děje podle totožného scénáře, znamená to, že za touto světovou divadelní činohrou stojí jedna a tatáž skupina scénáristů a režisérů, kteří manipulují vědomím mas, aniž by si toho lidé všimli, neboť zúženě vidí pouze svůj „vlastní Měsíc“.

Rozdělení, hádky, hranice - to je konečný výsledek vývoje konzumní společnosti. Vše se odehrává podle programů systému, jež jsou všude stejné ať ve vztazích mezi zeměmi, mezi národy, či lidmi žijícími ve stejné ulici, jakož to i mezi členy rodiny. Ale tyto dělící a destruktivní programy se dají snadno změnit na tvůrčí a sjednocující v případě, že to budou lidé sami chtít a začnou se sjednocovat bez ohledu na systém.

Samotný systém současné konzumní společnosti je postaven tak, že programuje národy k rozdělení, počínaje státy a konče rodinnými vztahy. Podporuje sobeckost, lhostejnost k jiným, "cizím" lidem, učí nevážit si lidského života. A takový je stav společnosti v době, kdy se blíží globální přírodní katastrofy! Jestliže se již nyní systém světové politiky snaží rozeštvat lidi proti sobě ve prospěch obchodních zájmů a vlastních ambicí, podněcuje v lidech etnickou, náboženskou a rasovou nesnášenlivost, propaguje v médiích vraždy, sváry, války a ničení, nepřátelství mezi sebou, tak co čeká lidstvo zítra?

Vždyť´ každý, i když se nachází na kterémkoliv místě na Zemi, nemá žádnou jistotu a zítra se může stát obětí přírodních katastrof, klimatickým nebo jiným uprchlíkem. Každý může během okamžiku zůstat bez práce a živobytí. Jen lidskost a dobrota pomůže lidem sjednotit se a přežít toto období. Přitom každý z nás již dnes může projevit laskavost a dobrotu vůči ostatním. Koneckonců, kde žijí dva, najde se místo pro další dva, kde jich je pět, najde se místo pro dalších pět. Je-li člověk schopen poskytnout místo ve svém domě pro "cizí" rodinu a její děti, podělit se o jídlo, oblečení a přístřeší s lidmi v nouzi, stát se příkladem nejvyšších projevů lidskosti a humanity pro jiné, konat dobro, je reálna šance, že zítřek není pro lidstvo ztracen…

V současné době je spousta objevů a vynálezů, které v mnohém mohou změnit život společnosti k lepšímu. Ale mezi světovými politiky a kněžími pro tyto vědecké vynálezy, které mohou výrazně zkvalitnit život všech lidí, existuje nevyřčené tabu. Světová společnost o tom neví, neboť se všechny významné objevy zabavují již při zápisu do patentového úřadu a někdy i dlouho před tím, hned po objevu. Vše se děje tajně, ve prospěch obchodních zájmů hrstky lidí. Světoví politici a kněží takový globální průlomový vědecký a technologický pokrok nemohou dovolit, protože by to pro ně znamenalo řadu problémů.

Jak již bylo v této zprávě výše uvedeno, dnes je známo, že naše planeta Země je schopná uživit populaci v počtu 25 miliard lidí. Nedávné objevy v oblasti nové fyziky (PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA) potvrzují reálnou možnost zajistit pro toto množství lidí dostatek jídla, pitné vody a všechny ostatní životní podmínky. Již dnes je možné zbavit lidstvo mnoha nebezpečných nemocí a prodloužit tak lidský život za věkovou hranici, to není žádná fantastika, nýbrž velmi reálný a prokázaný vědecký fakt…

V souvislosti s rozvojem PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA se otevírají takové perspektivy, které by mohly zásadně změnit život celého lidstva. Zaprvé, tyto znalosti dovolují zcela zdarma získat takzvané „volné energie" v neomezeném množství, které nejsou závislé na produkci fosilních paliv, jako je ropa, zemní plyn, uhlí a tak dále. Zadruhé, znalosti PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA, a to již bylo prokázáno, umožňují získat jakýkoli druh organických a anorganických sloučenin, jakož i reprodukovat dle typu matrice živé a neživé objekty v hotové podobě. Vždyť fyzika je základem chemie, protože se všechno skládá z elementárních částic. Přesněji řečeno, všechno v tomto světě je tvořeno z toho, z čeho se skládají elementární částice a manipulace s nimi umožní vytvořit cokoliv a v požadovaném množství. V současné době jsou, díky znalostem PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA, k dispozici již první experimentální důkazy…

…To znamená, že se veškeré potraviny mohou vytvářet ve vysoké kvalitě a již připravené k použití. Dá se vylepšovat cokoliv. V konečném důsledku, nepotřebujeme ani strom, ani podmínky nutné pro jeho růst, abychom dostali hotové jablko s nezbytnou sadou chemických prvků. Není třeba pěstovat pšenici a stavět celý výrobní cyklus pro získání hotového výrobku ve formě horkého, čerstvě pečeného chleba. Nepotřebujeme krávu, abychom získali absolutně kvalitní čerstvé mléko. Nebo kuře, pro konečný produkt - vejce. Není třeba zabíjet zvířata z důvodů přípravy nějakého masového pokrmu. Koneckonců, mléko, vejce, maso - to je jen soubor elementárních částic. Vše je možné vytvářet již hotové k použití, pokud znáte zákony umožňující pracovat s tím, z čeho se skládají elementární částice. A to se díky znalostem PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA stává dnes již realitou. To znamená, že vývoj těchto evolučních technologií, založených na nových znalostech, umožní celé populaci na Zemi svobodně a bezplatně užívat vše, co je potřebné k zajištění běžného života - dobrý zdravotní stav, energie, potraviny a vše ostatní. Samozřejmě, vše musí být pro všechny obyvatele planety zdarma…

Můžeme tyto moderní objevy využít v sériové výrobě již nyní? Lze nové vědecké technologie a informace tohoto evolučního průlomu ve fyzice elementárních částic zpřístupnit všem národům světa? V současných podmínkách konzumní společnosti – to možné není. A důvodů pro to je mnoho. Zaprvé, mezinárodní média jsou pod kontrolou „světové elity“, která rozhoduje, co masy potřebují vědět a co ne. Zadruhé, všichni už pochopili, že ropa, zemní plyn, uhlí a vyráběná elektřina – je světový obchod, sloužící především soukromým zájmům. To je moc, která určuje politické a ekonomické podmínky systému, vytváří umělou závislost států a národů. A proto je pro ně jakékoliv zavádění alternativních zdrojů energie, dovolující osvobodit světové národy od otroctví a závislosti na stávajícím systému konzumní společnosti, nepřijatelné. Zatřetí, progresivní vědci, kterým opravdu záleží na zlepšení životů lidí, nejednou narazili na odpor, který světové „vědecké autority“ (jejichž názory kněží a politici kupují jako kusové zboží a prodávají po celém světě) vyvíjely ve snaze zabránit zveřejnění jejich objevů a navíc objevitele všelijak zesměšňovaly a kritizovaly…

Stačí připomenout smutné příběhy těch vědců, kteří se veřejně snažili prokázat fakt, že alternativní zdroje energie existují a je možné získávat energii poměrně jednoduchým způsobem. Takzvané „vědecké autority“ světa se za každou cenu snažily zdiskreditovat jejich práci před málo informovanou veřejností… Není žádným tajemstvím, že ve světě „elitní vědy“ se takové objevy veřejně odsuzují a vysmívají se jim (pokud informace unikly do médií) nebo se úplně zatajují. Tak funguje systém, který se chrání před pokusy o jeho zničení. Ale vzhledem k planetární změně klimatu se situace mění, protože celé kontinenty budou brzy čelit katastrofálním následkům přírodních katastrof a alternativní zdroje energie budou zásadní a nezbytné pro přežití….

Tyto převratné znalosti samozřejmě mohou být lidstvu k dispozici, pokud ve světě dojde ke sjednocení a konsolidaci většiny lidí do tvořivé společnosti, nezávislé na systému. Nyní před lidstvem stoji volba: dovolit současnému systému s sebou manipulovat a nadále podporovat realizaci teorie „zlaté miliardy“ nebo za pomoci nových znalostí PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA přispět k vybudování „zlatého tisíciletí“ pro minimálně 25 miliard lidí. Zbývá relativně málo času na přemyšlení, protože už nyní lidstvu utíká drahocenný čas a relativně stabilní doba, kdy se může spojit úsilí všech, ve snaze zabránit nejhorším následkům budoucích přírodních katastrof. Spolupráce národů světa na základě cti, svědomí a skutečných lidských hodnot bude velmi rozhodující a nepochybně ovlivní budoucí události a perspektivy existence celé lidské civilizace.

Pokud se lidé z různých zemí začnou konsolidovat při společném řešení různých problémů a samostatně se sjednocovat, a to bez ohledu na národnost, náboženství, sociální nebo jiné postavení, mimo politický a kněžský systém, určený k rozdělení lidí, potom je vybudování nové světové společnosti založené na všelidských duchovních a morálních základech skutečně možné. Jsme všichni lidé a máme společné místo k bydlení - Zemi, máme jednu národnost - lidstvo a jednu cennost - život, jehož prostřednictvím se můžeme důstojně realizovat ve smyslu své existence ve vyšším duchovním a morálním aspektu. Nyní jen slepý nevidí hrozbu blížících se událostí! Pokud něco neuděláme dnes, zítra bude příliš pozdě. Co odkážeme našim dětem a vnoučatům: smrt a boj o doušek vody nebo život s vnitřní duchovní svobodou? Právo na život nebo právo na smrt? Je nejvyšší čas se navrátit k dobru a lidskosti, dokud se ještě loď civilizace spolu s jejími dnešními kormidelníky nerozbila o skály politického sobectví a kněžské krutosti. Nastal ten pravý čas na změnu vztahů ve společnosti a každý by měl začít u sebe. O tom se vlastně říká v koncepci ALLATRA...

Přes významné pokroky v moderní fyzice dosud chybí dostatečně hluboké pochopení procesů, které probíhají na Zemi v jejich hlubinách, na Slunci a v kosmické sféře. Pro lepší pochopení jsou potřebné zásadně nové přístupy k této vědě a revize některých základních teorií. Prohlášení, že je dnes moderní teoretická fyzika v krizi, není neopodstatněné. Po dobu zhruba 100 let nebyly pozorovány vážné evoluční průlomy, jako například na konci XIX. a počátku XX. století, kdy byly objeveny elementární částice - elektrony, protony, neutrony, fotony, neutrino, a tak dále. Vědecké výzkumy a výpočty do dnešního dne z tohoto základu vycházejí. Od roku 1950 se hlavním nástrojem pro studium elementárních částic ve fyzice staly urychlovače a předmětem studia - nové elementární částice, které vznikají při srážkách se substancí urychlených protonů a elektronů. Ale i přes velké množství objevených částic vědci nedali odpovědi na fundamentální otázky fyziky: jaké jsou prvotní základy hmoty, jak vznikla a kam mizí? Vědecké studie se stále točí kolem urychlovače částic, zvýšení frekvence, výkonu a různých způsobů srážky elementárních částic v naději na « statistickou pravděpodobnost» nějakého praktického zázraku, ve tmě jejich teorií plných pochybností. To svědčí o nedostatku znalostí, na základě kterých by mohli pracovat s přesnými informacemi i ohledně složitějších klimatických jevů a nemuseli o tom jen přemítat a spekulovat.

Ale jak ukazuje praxe (a poslední práce skupiny vědců mezinárodního společenského hnutí ALLATRA to potvrzují), toto není problém vědy jako takové, ale společnosti a spotřebitelských vztahů, jejichž kořeny leží v egoistických a sobeckých postojích, v touze ovládat. Bohužel se většina dnešních světových vědců myšlenkou evolučního průlomu ve fyzice, který pomůže lidstvu postavit se na cestu vývoje duchovní a tvořivé společnosti, neřídí. Dané specialisty více zajímá, jak se dostat k dobře placeným systémovým projektům, kde dostanou nejen peníze, ale i tituly, ceny, pozice a ostatní systémem nastavené atributy, které rozdělují lidi podle jakéhokoli příznaku. S tímto přístupem se jejich vědecké výzkumy zaměří spíše na vynálezy nových typů zbraní a nových způsobů zotročování, manipulace, ničení lidstva a veškerého života na planetě.

V dnešním světě je velmi důležitá konsolidace a sjednocení na bázi společné ideové činnosti tak, aby poctiví a zdravě myslící vědci z celého světa nesloužili ambicím a pochopili ničivost současného systému konzumní společnosti. Tím se zvýší nejen efektivita příprav lidstva na přírodní kataklyzmata, ale také to pomůže vyklíčit prvním výhonkům květů tvořivé společnosti a sjednocení lidí na duchovních a mravních základech, mimo politiku a náboženství. V současné době, díky vědcům mezinárodního společenského hnutí ALLATRA, existuje reálný vědecký základ, dovolující spojit mnoho talentovaných lidí, pro které jsou hlavními kritérii Lidskost a Svědomí. Poslední výzkumy vědců mezinárodního společenského hnutí ALLATRA, prováděné od roku 1996, udělaly evoluční průlom v oblasti nové teoretické a aplikované fyziky. Je to právě prapůvodní fyzika, která poskytuje odpovědi na základní otázky: z čeho se skládá prvotní matérie, jak se transformuje a kam mizí. Odpovědi na tyto otázky otevírají novou éru vědy a proto je tato fyzika nazvaná PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA.

…Dnes jsou v řadách mezinárodního společenského hnutí ALLATRA poctiví a talentovaní vědci, sociálně odpovědní lidé, kteří se zabývají nejen problémy v oblasti fundamentální fyziky, ale také problémy ekologického bezpečí, koordinací a prováděním fundamentálních a praktických výzkumů v různých vědních oborech: geologii, hydrologii, klimatologii, včetně fyziky atmosféry, geofyziky, biogeochemii, hydrometeorologii a oceánografii. V zorném poli jejich vědeckých zájmů je také klimatické geoinženýrství, přesněji vývoj jeho nového směru a metod, zcela bezpečných pro ekosystém a lidský život, zákládající se na fundamentálně novém chápání fyziky – PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA.

...Nový vývoj v oblasti klimatického geoinženýrství otevírá široké možnosti a perspektivy pro další vědeckou činnost v tomto směru. Umožňuje monitorování klimatu, pomocí detailní analýzy určit průběh vývoje událostí v důsledku klimatických změn, identifikovat kompenzační mechanismy přírody a spustit potřebné lokální nebo celkové procesy, zaměřené na změnu určitých klimatických podmínek. Poslední výzkumy našich vědců v této oblasti již nyní umožňují přesně určit „ohnisko“ nebo „problémové oblasti“ na planetě, které v blízké budoucnosti vyvolají nevratné změny. Všechny tyto poznatky jistě pomohou podívat se jinak na možnosti lidstva při nynějších změnách v přírodě a zvýšit efektivitu příprav na globální přírodní katastrofy.

V současné době byla v tomto směru provedena řada úspěšných, prakticky potvrzených vědeckých experimentů. Počáteční stádium praktické aplikace tohoto směru již vykazuje stabilní výsledky...

…Například dne 11. března 2011bylo v severovýchodním Japonsku jedno z nejsilnějších zemětřesení o síle 9,0 stupňů, což způsobilo silné tsunami. Epicentrum se nacházelo ve vzdálenosti 130 km od pobřeží pod mořským dnem v hloubce 24 km. Bylo to nejsilnější zemětřesení za celou dobu seismických pozorování v japonském souostroví, které se řadí mezi deset největších zemětřesení světa. To pro lidi v Japonsku znamenalo ke katastrofálním následkům, včetně těžké havárie v japonské jaderné elektrárně „Fukušima – 1“(Fukushima Daiichi). Podle vědců k takovému silnému zemětřesení v oblasti největšího ostrova japonského souostroví – Honšú, dochází jednou za 600 let. Satelitní údaje zaznamenaly, že v důsledku tohoto zemětřesení, se východní pobřeží ostrova Honšú posunulo o 2,5 m na východ. A poloostrov Ošika, který se nachází v severovýchodní části ostrova Honšú, se posunul o 5,3m jihovýchodním směrem a klesl o 1,2 m.

Tato událost mezi světovou vědeckou společností vyvolala velké znepokojení. Vždyť výška vln a plocha území, které se ocitlo pod vodou, překonaly všechny předběžné výpočty japonských vědců. Katastrofa takového rozsahu ukázala, nakolik byla pro případ takových pohrom dokonce, tak technologicky vyspělá země jako je Japonsko (jeden z lídrů v oblasti fundamentálních vědeckých výzkumů), nepřipravená, a také, jak se problémy, způsobené katastrofami v jedné zemi, stávají problémy celého lidstva…

…Co se stalo? Došlo k pohybu Tichooceánské litosférické desky v subdukčních zónách. Tímto začala nová fáze seismické aktivity, spojená se zrychlením pohybu této litosférické desky. Posun geomagnetických pólů, které se nachází ve východní Sibiři a Tichém oceánu a které jsou ovlivněny kosmickými faktory uvedenými výše, vedl k rozsáhlým magnetickým variacím na území japonského souostroví. Vědci při analýze následků katastrofy zjistili, že před seismickou aktivitou došlo k anomáliím magnetického pole Země. Další předpovědi vědců celého světa jsou stavěny s ohledem na skutečnost, že v sousedních, „zatím klidných“ ohniskových oblastech, bude tektonické napětí narůstat a dosáhne kritické úrovně. Proto byla vytvořena prognóza, která říká, že v období do roku 2015 by mělo Japonsko očekávat řadu katastrofálních zemětřesení o síle více než 8,0 stupňů a následné tsunami. Celé lidstvo by se mělo připravit na vážné důsledky nadcházejících pohrom na souostroví s ohledem na to, kolik jaderných elektráren je na území této země umístěno.

V souvislosti s tím výzkumná skupina mezinárodního společenského hnutí ALLATRA, zabývající se novým směrem klimatického geoinženýrství, prozkoumala možnosti zamezení nežádoucího vývoje událostí, a to jak pro tuto zemi, tak i pro celé lidstvo. Díky této výzkumné vědecké skupině dnes můžeme hovořit o následujícím: …netypické snížení radioaktivního záření po havárii jaderné elektrárny „Fukušima -1“ ... dosažení relativní stability v tomto regionu v důsledku aktivace kompenzačního mechanismu, který snižuje velké napětí vycházející z hlubin Země pomocí rozdělení tohoto napětí do mnoha malých zemětřesení...

 

Seismická aktivita s magnitudem ≥ 4,5
Japonského a Malajského souostroví v říjnu a listopadu 2014

Zvýšení seismické aktivity ale není jediný problém tohoto regionu. V japonském souostroví je soustředěno okolo 7% všech sopek na planetě, včetně supervulkánu - obrovské sopečné kaldery Aira, která dnes, vzhledem k její sopečné činnosti, představuje vážné nebezpečí…

…Začátkem roku 2013 se skupina vědců mezinárodního společenského hnutí ALLATRA začala úzce zabývat i vulkanologií. To bylo spojeno se studiem chování neutrina a septonového pole Země a také s vývojem nových metod prognózování sopečných výbuchů a studiem současných magmatických formací geodynamických jevů. Naši vědci, pracující v oblasti neutrinové geofyziky a neutrinové astrofyziky, na základě pozorování chování neutrina, vycházejícího z hlubin Země, vypočítali určité vzájemné působení…

Bylo zjištěno, že v období od ledna 2010 do října 2014 se celkové vyzařované neutrino a napětí septonového pole Země snížil o 12%. Zároveň bylo pozorováno zvýšené vyzařování neutrina a zvětšení septonového pole v „ohniskových" oblastech planety. Tato skutečnost je velmi znepokojující, protože poukazuje na to, že procesy probíhající v útrobách země mají nezvratný charakter…

Samozřejmě, jsou to zatím první kroky při studiu chování neutrin a septonových polí v oblasti vulkanologie. I když v oblasti seismologie, na základě prováděného vědeckého výzkumu, již byly vyvinuty přístupy k získání konstruktivních výsledků a byly nalezeny nutné a dostačující podmínky pro optimální využití adaptačních mechanismů, tak v oblasti vulkanologie jsou výzkumy vlivu adaptačních mechanizmů na planetární vulkanické a následovně meteorologické procesy stále ve stádiu experimentálních studií. Je však jasné, že tento mladý, dynamicky se vyvíjející vědní obor, který umožňuje prozkoumat zdroje energie, mechanismy a rizika sopečné činnosti, je perspektivní a vyžaduje další podrobnější studium. Nový směr vědy pomůže získat objektivní a přesné informace na dálku, bezpečně a dlouho před začátkem událostí! A to ho kvalitativně odlišuje od moderní vědy „včerejšího dne“…

…Navíc první povzbudivé výsledky dlouhodobého sledování (od ledna 2013) kaldery Aira ukázaly na důležitost uplatňování experimentálních adaptačních mechanismů, nehledě na to, že je úroveň stabilizačního stavu ještě velmi diskrétní. Nepřetržité změny jednotlivých hodnot, určitých působících faktorů v rámci odchylky od optimálních hodnot, jsou způsobeny formováním kolísavostí adaptace… Pozorování prováděná od ledna 2013 ukazují, že dané adaptační mechanismy úspěšně blokují nežádoucí a vedlejší jevy, které jsou schopny vytvořit podmínky pro vznik rizika extrémně nebezpečných událostí…

Seismická, septonová a neutrinová aktivita v oblasti
Kaldery Aira (Japonsko), období 2010-2014

Graf č. 11.

…Studie odhalily významnou úlohu kosmických faktorů na aktivaci vnitřní dynamiky Země, o čemž svědčí takové ukazatele, jako je neutrinové záření a napětí septonového pole Země… Adaptační mechanismy umožňují nastavit fázovou změnu a dynamiku procesů spojených s tvorbou specifických podmínek pro tektonické jevy, které probíhají v Zemi, a také určit jejich determinanty…. Definované adaptační mechanismy jsou založeny na principech zpětné vazby - v reakci na vnější nebo vnitřní změny vyvolávají ezoosmický impulz, který stimuluje tvorbu podmínek pro odpovídající reakce a protipohyby (tzn. aktivní odpor stejné síly jako aktivace na ezoosmické úrovni). Taková diskrétní stimulace trvá tak dlouho, dokud nedojde k vytvoření rovnováhy mezi endogenními a exogenními silami, které způsobují provokující problémy mezi tektonikou a magmatickými procesy, které vyvolávají zemětřesení a sopečné erupce. Tímto způsobem dané adaptační mechanismy stabilizují, tuto relativně bezpečnou úroveň, udržují a dávají určitou stabilitu na pozadí neustále se měnících podmínek daného prostředí, o čemž svědčí přiložené grafy.

V rámci současných výzkumů byla zjištěna jedna velmi alarmující skutečnost. Grafy umožňují nám vypozorovat těsnou rovnoběžnost procesů mezi neutrinovým zářením a napětím septonového pole Země, které probíhají v nejstarších kalderách - Kaldeře Aira (prefektura Kagošima, ostrov Kjúšú, Japonsko) a v Yellowstonské Kaldeře (Wyoming, USA), a to nehledě na to, že je rozděluje Tichooceánská deska.

Seismická, septonová a neutrinová aktivita
v oblasti Yellowstonské Kaldery (USA), období 2010-2014

Graf č. 14.

Bylo vypozorováno, že procesy probíhající v jejich útrobách spolu určitým způsobem souvisejí a často jsou vzájemně ovlivněny. Vědci zjistili, že je, po aktivaci adaptačních mechanismů v kaldeře Aira, neutrinové záření a napětí septonového pole zaznamenané jak v oblasti kaldery Aira (Japonsko), tak i v Yellowstonské Kaldeře (USA) prakticky totožné. Graf znázorňuje křivku zobrazující jejich trvalý růst i přes umělé potlačování adaptačními mechanismy seismické aktivity v kaldeře Aira. Všechna tato a mnohá další fakta ukazují na akumulaci velkého množství energie v nitru Země, což může vyvolat ničivou planetární katastrofu. Podle výpočtů našich odborníků se to stane v příštích desetiletích. Pokud explodují oba super vulkány (kaldera Aira a kaldera Yellowstone), které se nacházejí v různých částech světa, najednou, může hrozit úplné zničení lidstva…

Neutrinová aktivita v oblasti Kaldery Aira (Japonsko) 
a Yellowstonské Kaldery (USA), období 2010-2014

Graf č. 15.

Septonová aktivita v oblasti Kaldery Aira (Japonsko)
a Yellowstonské Kaldery (USA), období 2010-2014

Graf č. 16.

…V kaldeře Aira (Japonsko) se dynamika seismické aktivity po aktivaci adaptačních mechanismů výrazně snížila. Seismická aktivita v Yellowstonské Kaldeře (USA), která se rozvíjí přirozenou cestou, výrazně vzrostla… Je jisté, že další studie vlivu adaptačních mechanismů, které jsou prováděny na základě PRARŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA a odhalují tajemství zdrojů hlubinné energie Země spojením vulkanismu a tektoniky, se v podmínkách současné situace stávají významnou prioritou…

Porovnání seismické aktivity v oblasti Kaldery Aira (Japonsko) a Yellowstonské Kaldery (USA), období 2010-2014

S rozvojem PRARŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA lze s jistotou říci, že řízení přírodních procesů je zcela reálné. Samozřejmě, že všechny tyto inovace a umělé stimulace adaptačních mechanismů mají ještě dočasný charakter. Bohužel se globálním přírodním katastrofám, vzhledem k následkům procesů probíhajících v litosféře, hydrosféře a atmosféře, v blízké budoucnosti nelze vyhnout. Například pozorování atypického chování neutrina a septonového pole, prováděná při výzkumech v oblasti vulkanologie a seismologie, už nyní umožňují vyvodit následující závěry. Pravděpodobnost, že  v průběhu dalších 10-ti let může, v důsledku velkých erupcí a zemětřesení, dojít ke zničení japonského souostroví, je 70 %. A pravděpodobnost, že se tak stane během příštích 18 let, je 99%. Vzhledem k vysoké seizmické a vulkanické aktivitě v regionu a také v důsledku vlivu kosmických faktorů v daném regionu by mohla globální katastrofa vypuknout každým okamžikem. To vyvolává velké obavy u lidí, kteří v těchto oblastech žijí a dává jasnou představu o důležitosti konsolidace celé světové společnosti pro záchranu životů více než 127 milionů lidí a jejich včasné přemístění na kontinent, do bezpečnějších regionů.

Naši vědci, studující vulkanologii z hlediska nové fyziky - PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA, dnes v oblasti vulkanického inženýrství provádějí pouze první kroky. Toto mladé odvětví vědy se nachází v procesu svého formování. V zájmu urychlení procesu intenzivního rozvoje tohoto směru je třeba zapojit velké množství odborníků z různých vědních oborů. Ale nejde jen o tisíce odborníků. Mělo by se jednat především o profesionály - poctivé, inteligentní lidi, osvobozené od šablon uložených systémem spotřebitelské společnosti, kteří jsou schopni ve svém volném čase pracovat v tomto oboru ne pro peníze nebo kvůli vytvoření nového typu zbraně, ale v zájmu vyšších humánních cílů a v zájmu zachování života budoucím generacím…

…Zaobíraje se novým směrem geoinženýrství, vědci přišli na některé nesrovnalosti mezi údaji, které jsou veřejně prezentovány společnosti a reálnými daty… Stejný problém se týká i moderních tektonických map. Zejména Severoamerická litosférická deska není tak celistvá, jak se někteří domnívali. Poslední údaje ukazují, že v kontinentální kůře dochází k intenzivnímu formování praskliny přerůstající ve zlom, který prakticky rozděluje území současného amerického státu na dvě poloviny. Vzhledem k tomu se bude napětí v této oblasti podél linie zlomu podle všech výpočtů zvyšovat každým dnem…

…A blízkost k této linii zlomu Yellowstonské Kaldery (Wyoming, USA), Kaldery Long Valley (Kalifornie, USA) a Valles Kaldery (Nové Mexiko, USA) je zvlášť alarmující. Znepokojující je (v posledních letech) zejména aktivace největšího supervulkánu na severoamerickém kontinentu - Yellowstonské Kaldery, jejíž rozměry jsou podle odborníků odhadovány na 55 x 72 km. Jak již bylo uvedeno v této zprávě, činnost super vulkánu v poslední době značně zesílila a zvýšilo se množství otřesů. Na začátku dubna roku 2014 bylo v Yellowstonském národním parku zemětřesení, které až donedávna experti klasifikovali jako nejsilnější v této lokalitě za posledních 30 let. Tato informace se jako jedna z mála stala dostupnou mezinárodní veřejnosti (od roku 2004 americká vláda zpřísnila návštěvy Yellowstonského národního parku a některých jeho oblastí a informace o procesech probíhajících v něm byly pro veřejnost nepřístupné). Místní obyvatelé si všimli neobvyklého chování zvířat a tak informace pronikla na internet. Například bizoni a jeleni spěšně opustili park (prchali odtud). Mimochodem, mnoho zvířat cítí prudký vzestup napětí septonového pole Země a proto se snaží uprchnout z oblasti blížící se katastrofy…

…Skupina vědců mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“ objevila další neobvyklý jev spojený se změnou napětí septonového pole Země. Byl identifikován dříve neznámý fakt, který předchází živelným přírodním jevům - 7-8 hodin před vznikem tornáda se v místech jeho působení prudce zvyšuje napětí septonového pole. Ještě je příliš brzy na nějaké závěry, protože tento jev byl objeven teprve nedávno a vyžaduje další podrobnější studie…

…Od roku 2002 začali vědci v Yellowstonském národním parku pozorovat následující jevy: vznik nových gejzírů, deformace zemského povrchu, zvýšení teploty půdy k bodu varu, vznik nových prasklin a trhlin, uvolňování sopečných plynů obsažených v magmatu a také mnoho dalších nebezpečných příznaků, které doprovází probuzení super vulkánu. Znepokojující je, že tato čísla jsou několikanásobně vyšší, než byla zaznamenána v předchozích letech. Tato fakta ukazují na to, že se magma Yellowstonského supervulkánu blíží několikanásobně zvýšenou rychlostí k povrchu. Vědecký tým mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v dubnu 2014 zaznamenal nejen prudké zvýšení výkyvu neutrina v této oblasti, ale i nárůst napětí septonového pole, což ukazovalo na to, že supervulkán byl na pokraji výbuchu. Ale ještě více alarmující je skutečnost, že se po relativní stabilizaci začíná tempo aktivity opět zvyšovat a to znamená, že vulkanické procesy v současné době intenzivně nabírají na síle...

…Podle nejskromnějších předpovědí mnoha vědců může výbuch Yellowstonské Kaldery vést k náhlé změně klimatu na celé planetě. Ale nejhorší na tom je, že je schopen okamžitě zničit život téměř na celém kontinentu. Vědci simulovali situaci a dospěli k závěru, že v prvních minutách po erupci bude zničen veškerý život v okruhu 1200 km, včetně oblastí přiléhajících k sopce, které budou pod vlivem pyroklastických toků, skládajících se z rozžhaveného plynu a popela. Rozšíří se rychlostí blízké rychlosti zvuku a na své cestě zničí vše. Druhá zóna, která se vztahuje na celé území Spojených států a Kanady, bude pokryta popelem, což povede ke smrti lidí udušením a mimo jiné následkem zřícení budov. A to zdaleka nejsou všechny smrtící a ničivé účinky…

...Tato dozrávající katastrofická situace v Severní Americe se v současné době lidem, žijícím na teritoriu těchto zemí, zhoršuje i díky narůstající ekonomické krizi ve společnosti…

Již není tajemstvím, že v blízké budoucnosti „náhle" přestane existovat světová měna a její hodnota bude nizší než papír, na kterém je vytištěna. I přes veškerou snahu tuto informaci skrýt, se přece jen dostala na veřejnost. Stane se to jako vždy náhle, nečekaně (známý rukopis světových scénáristů) a stovky milionů lidí, a to nejen v této vyspělé zemi, ale i v dalších zemích světa, se za jednu noc stanou žebráky. Dá se pochopit, jak těžké to pro ně, v dnešní konzumní společnosti, bude …

…Kolaps světové měny bude mít obrovský dopad a ve světě způsobí velkou hospodářskou krizi. Nejvíc to zasáhne populaci těch zemí, které na ni nejsou připraveny. Vzhledem k nevyhnutelné globální přírodní katastrofě v příštích desetiletích můžeme očekávat stovky milionů klimatických uprchlíků ze Severní Ameriky. A to je vážný problém pro celý svět. Pro lidi žijící po staletí v míru, kteří nejsou přizpůsobeni k životu v extrémních podmínkách, bude realita tvrdá…

…Dokonce i dnes jsou lidé nuceni opustit své domovy a hledat útočiště v jiných zemích kvůli problémům, které souvisejí s přírodními katastrofami, změnou klimatu, válkami, ozbrojenými konflikty a hospodářskými krizemi. Jsou považováni za nejzranitelnější kategorii obyvatel postižených chudobou, v důsledku zvyšování světových cen a dalších faktorů.

Podle Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce se v roce 2013 stalo více než 300 přírodních katastrof, které postihly více než 100 milionů lidí.

Stačí se podívat na život uprchlíků a environmentálních migrantů z různých zemí, abychom pochopili, co tyto lidi čeká (a vlastně každého, kdo se shodou okolností stane uprchlíkem) v současné konzumní společnosti, kde převažují sobecké cíle. Problémy, kterým obvykle uprchlíci čelí, nepramení pouze z nedostatku bydlení, jídla, léků, ošacení, získání pracovních příležitostí a starosti o rodinu, ale i z velmi obtížné životní situace na novém místě, kdy jsou postavení před problémy sociální adaptace, incidenty s místními obyvateli kvůli nedostatku lidskosti ve vztazích mezi lidmi. Zůstávají otázky: Proč se ve světové spotřebitelské společnosti neustále vytvářejí umělé podmínky pro nestabilitu? Proč počet nelegálních uprchlíků dramaticky roste a je několikrát větší, než počet azylantů? Pro koho je taková situace výhodná?

Problémy uprchlíků při hledání bydlení a zaměstnání. Například po ozbrojeném konfliktu v Sýrii, kvůli přílivu uprchlíků do sousedního Libanonu, jeho populace vzrostla o čtvrtinu. To mělo hospodářský a sociální dopad v oblasti bydlení a zaměstnání. Místní vláda většinou využívá syrské migranty na fyzicky náročnou práci.

Problémy uprchlíků při stěhování do jiných zemí. Často se v různých částech světa opakuje stejný typ tragických „náhodných" událostí v souvislosti se smrtí migrantů během nezákonných námořních cest do jiných zemí. Například podle zprávy Vrchního komisaře OSN pro uprchlíky je pozorován nárůst počtu obětí mezi migranty, kteří se rozhodli hledat útočiště v jiných zemích. K mnoha takovým případům došlo ve Středozemním moři u lidí, kteří se uchýlili k pomoci ze strany pašeráků z Libye při hledání bydlení a zaměstnání v Evropě. Podle oficiálních zdrojů se v roce 2014 utopilo 500 migrantů. A počet mrtvých, v důsledku nelegálních přechodů z Afriky do Arabského poloostrova přes Adenský záliv, již překročil celkové množství obětí v předchozích třech letech.

Těžké životní podmínky uprchlíků. V táborech mezi lidmi, kteří chtějí získat status uprchlíka, často vznikají různé incidenty, vyvolané tvrdými podmínkami a konflikty s místními obyvateli. Jde například o tragické události v australských táborech, ve kterých žijí lidé z celého světa ve snaze získat status uprchlíka. Na ostrovech v Tichém oceánu, které přiléhají k Austrálii, přežívá velký počet uprchlíků z celého světa v nepříznivých klimatických podmínkách a při extrémně nízkém materiálním zabezpečení místních obyvatel. Tito lidé se chtěli nelegálně dostat do Austrálie přes moře. Bohužel, australská vláda v posledních letech zpřísnila azylovou politiku. Začala tyto lidi posílat do táborů na ostrovy daleko od pevniny a brání jejich přemístění na kontinent. Samozřejmě, že taková politika vyvolává protesty lidí, kteří se do této situaci dostali a nemají prostředky na návrat do své vlasti.

Problém nepokojů a vyprovokovaných incidentů. Tento problém v té či oné podobě existuje všude, kde jsou uprchlíci. Například 25. srpna 2014 v Istanbulu (Turecko) došlo k nepokojům a střetům mezi místními obyvateli a syrskými uprchlíky. Podobné případy se v minulosti vyskytly v příhraničních oblastech se Sýrií - provincie Gaziantep a Hatay. To jsou typické příklady pro všechny země světa, ve kterých jsou uprchlíci nuceni žít.

V moderním světě na jedné straně existují různé mezinárodní dokumenty o lidských právech. Například Všeobecná deklarace lidských práv. Existují i další dokumenty OSN, které stanoví práva a povinnosti některých mezinárodních organizací a zemí týkajících se uprchlíků (Úmluva o právním postavení uprchlíků, 1951), mezinárodní úmluvy, jako je newyorkský protokol (1967) a tak dále. Mluví se v nich o právech uprchlíků, jako je právo na život, svobodu, osobní bezpečnost, rovnost před zákonem, svobodu pohybu a výběru místa bydlení, právo na studium, práci a s tím související povinnosti států. Na papíře je vše krásně napsané, bohužel skutečnost je jiná… Pokud by se to všechno opravdu dodržovalo a státy by aktivně tyto humánní principy prosazovaly, problém uprchlíků ve světě by dnes nebyl tak velký…

…Doufat v pomoc nějakého státu v podmínkách konzumní společnosti je velmi naivní, protože vládci států se budou v první řadě starat ne o lidi, ale o svůj vlastní prospěch. Ponechat takové množství uprchlíků jejich osudu je velmi nebezpečné pro všechny. Přivede je to k agresi a válce za kus chleba a doušek vody. Tento problém se musí vyřešit dnes. Musíme si uvědomit, že kořeny problémů pramení ze sobeckých postojů spotřebitelského systému, které se fraktálně projevují jak u jednotlivce, tak u společnosti jako celku. Problém je v lidech a je nutné v první řadě změnit myšlení individua a v druhé řadě myšlení celého mezinárodního společenství - od spotřebitelských hodnot k duchovním a morálním hodnotám. Společnost, v níž dominuje spotřebitelské myšlení, je odsouzená k zániku.

Jednoduchý příklad, který odráží realitu dneška. Podíváme-li se na reakci lidí (kteří žijí v různých zemích a jsou nositeli lepších lidských vlastností), kteří se stali hostiteli pro uprchlíky nebo migranty, přinucené okolnostmi opustit domovy ve své vlasti, můžeme spatřit stejné vzorce konzumní společnosti, které vyvolávají v lidech nenávist jeden k druhému, konflikt a rozdělení. Chování těchto lidí v takových situacích je fakticky standardní a odráží zvyk žít ve spotřebitelské společnosti. Liší se jen v drobných nuancích, spojených s tradicemi jednotlivých národů. Zpočátku lidé svým příbuzným nabízejí pomoc v tísni na základě nejlepších pohnutek. Ale postupem času se situace v oblasti katastrofy nestabilizuje a lidé potřebují nakrmit, ošatit a tak dále. Je nutné se přizpůsobit a rozdělit se o prostor, na což naše ego není zvyklé. Uprchlíci na novém místě často nemohou celé měsíce najít zaměstnání. Za těchto podmínek v procesu soužití vznikají konfliktní situace, nespokojenost, počínaje každodenními problémy a konče vyjádřením politických nesouhlasů, které se hodně probírají v médiích. Vždyť takovou náladu vytváří systém uměle tím, že programuje lidi, prostřednictvím světových médií, na rozdělení, války a sváry z jakéhokoliv důvodu (kvůli podnikání, půdě, jídlu atd.), místo mírového soužití a vzájemné pomoci v bídě a neštěstí.

V důsledku hromadění negativity (nepohodlí), spojené se změnami v životních podmínkách a při porušování zóny osobního prostoru, se spouští egoistické šablony a začínají nesváry a hádky. Proč? Protože celý systém, od mikro až po makro úrovně, je postaven na rozdělení lidí. Ve společnosti chybí porozumění a lidskost. Spotřebitelský systém podporuje sobecké postoje: „vše se točí kolem mě ", „to je tvůj problém, proč kvůli tomu musím trpět já" a tak dále. To znamená, že lidé místo vzájemného respektu, porozumění situaci a uvědomění si toho, že globální problémy nelze vyřešit v krátkém časovém úseku, začínají navzájem cítit agresi a nenávist. A bez duchovních a morálních postojů, bez upřímné lidskosti, tolerance, trpělivosti a vzájemné pomoci, bude velmi obtížné takové situace překonat.

Příbuzenské a rodinné vztahy se, na úrovni států a světového společenství jako celku, fraktálně opakují. Vzhledem k hrozící globální katastrofě lidé velmi nutně musí změnit svůj postoj k sobě a ke společnosti, tady a teď. Vždyť nevíme, kým budeme zítra - uprchlíkem nebo hostitelem a jaké budou naše šance na přežití. Při současné globální změně klimatu nejsou ani relativně stabilní regiony před projevy extrémních anomálií přírody v bezpečí. Jinými slovy, na všemožná rostoucí rizika není nikdo pojištěn a zítra může být klimatickým uprchlíkem kdokoli z nás. V této souvislosti je nutné urychleně změnit hodnoty společnosti od formátu spotřebitele k duchovnímu a mravnímu formátu, kde by dobro, lidskost, svědomí, vzájemné přátelství, dominance duchovních a morálních základů ve vztazích mezi lidmi byly na prvním místě, bez ohledu na jejich státní příslušnost, náboženské vyznání, sociální postavení a jiné umělé konvenční rozdělení světové společnosti. Pokud budou všichni lidé usilovat o vytvoření pohodlného života pro všechny, potom zachrání sebe a svoji budoucnost… Pokud budou všichni lidé na Zemi aktivně usilovat o vytvoření takových životních podmínek, které budou prospěšné pro všechny, budou tímto chránit nejenom ostatní, ale také sebe a svou budoucnost …

Všechny výše uvedené údaje ukazují, že předvídat změny v určitém regionu Země nebo sledovat vývoj klimatického systému planety, je dnes mnohem jednodušší, než připravit lidi na mírnou koexistenci v podmínkách blízké budoucnosti. S ohledem na rychle rostoucí globální změny klimatu můžeme již dnes otevřeně prohlásit, že plány „světové elity“ na vybudování nového světového řádu, se při všech jejich snahách i tak nestihnou realizovat. Nástroje pro manipulaci brzy přestanou být funkčními. Následně se velmi rychle rozpadnou systémy jejich podvodů a lží, které lidi spojovaly jen na papíře a za pomoci virtuálních čísel jim slibovaly lepší budoucnost…

…V podmínkách globálních kataklyzmat lidé zůstanou se svými problémy sami. Proto by se již měli připravovat na hodinu „H“. Nyní je pro lidi ještě obtížné pochopit, že stát se skládá z nich samotných, a ne z těch, kterým lidé delegovali svoji moc, a kteří v případě nebezpečí budou v prvé řadě zachraňovat své životy. Koneckonců, na tom, jak se lidi zachovají dnes, jak dokážou sjednotit svá úsilí, závisí, zda pro ně bude nějaký zítřek, tedy zda budou schopni zachránit životy svých dětí a vnoučat, prodloužit existenci lidstva…

Jsou potřebná naléhavá mimořádná opatření, která spojí úsilí všech národů, protože samostatně se nikdo nedokáže vypořádat s globálními výzvami v nadcházejících letech, ať už je to člověk, rodina, firma, město nebo stát. Pro tento účel bylo vytvořeno mezinárodní společenské hnutí ALLATRA - světové hnutí stojící mimo politiku a náboženství, které k dnešnímu dni čítá již stovky tisíc lidí ve více než 200 zemích po celém světě. Celá jeho činnost je zaměřena na přátelství a sjednocení lidí z různých zemí, prostřednictvím společných projektů, vzájemné pomoci a konsolidace úsilí při řešení problémů. Mělo by být vyloučeno vše, co lidi rozděluje a podporováno to, co je spojuje a dělá ve všech ohledech lidštější. Pouze ti, kterým schází lidskost a zdravý rozum, se mohou postavit proti všenárodnímu sjednocení a přátelství mezi národy.

Hluboké poznání, že kořenem všech problémů světové společnosti je duchovní a morální krize, vedlo k vytvoření jednoho z globálních sjednocujících projektů všenárodního hnutí – Globální partnerské dohody ALLATRA (http://allatra-partner.org).  Tato všenárodní společenská iniciativa konsoliduje společensky aktivní, inovativní a poctivé ředitele, vedoucí podniků a různých organizací ve všech oblastech práce, kteří se angažují v mezinárodní společenské iniciativě a jsou zaměřeni na překonání duchovní a mravní krize světové společnosti. Tito lidé již dnes ve svých obchodních praktikách dobrovolně převzali odpovědnost za uplatňování duchovních a morálních 7 osnov ALLATRA - základu pro praktickou realizaci modelu duchovní a tvořivé společnosti, cestou vytvoření kvalitativně nových vztahů mezi lidmi ve všech pracovních sférách života.

Je důležité informovat veřejnost o problémech naší blízké budoucnosti. Všichni sociálně aktivní lidé by se již dnes měli podílet na integraci a konsolidaci světové společnosti, ignorovat všechny egoistické, sociální, politické, náboženské a jiné překážky, kterými systém uměle rozděluje lidi. Pokud spojíme své úsilí nikoliv jen na papíře, ale ve skutečnosti, můžeme většinu obyvatel planety stihnout připravit na globální klimatické a ekonomické otřesy a změny, které se blíží. Každý z nás v tomto ohledu může udělat spoustu užitečného! Spojením s ostatními lidmi zdesetinásobí své síly a možnosti.

Dnes je ve světě mnoho inteligentních a poctivých lidí, žijících podle Svědomí, kteří se angažují v celosvětových iniciativách. Je mnoho talentovaných manažerů a ředitelů podniků, schopných sjednotit a spojit lidi na duchovních a morálních základech. Tito odvážní lidé se neschovávají za iluze systému, odolávají mu v míru svých sil a možností a své pracovníky pravdivě informují o dnešní realitě. Všichni lidé dobré vůle jsou schopni se na změně současné situace aktivně podílet - změně ideologie světové společnosti ze spotřebitelského myšlení na duchovní a tvůrčí, na uplatňování priorit vzájemného přátelství, duchovních a morálních vztahů mezi lidmi, a to ne na papíře, ale ve skutečnosti. Lidé se potřebují zbavit konvenčních omezení a spojit své úsilí tady a teď. Příroda se nedívá na tituly a sociální postavení, když vypouští svůj, tisíci lety nahromaděný, hněv. Jen skutečná spolupráce a přátelství mezi lidmi, založená na lidskosti, může dát lidstvu šanci na přežití…

…Spojením vědeckého potenciálu celé světové společnosti je možné urychlit strategicky významné vědecké studie pro přežití lidstva. Vědy - PRAPŮVODNÍ FYZIKY ALLATRA, která otevírá mnohostranné vědecké perspektivy: vítězství nad jakoukoli nemocí, možnost získání potřebné energie ze vzduchu, potravin a vody jednoduše, spojením elementárních částic. A v krátkodobém horizontu - vytvoření jakýchkoli živých či neživých objektů (což již dnes potvrzuje řada úspěšných pokusů v této oblasti). Tím se radikálně změní přístup každého člověka k samotnému smyslu života a přivede jej k pochopení jeho nejefektivnějšího využití pro svoji duchovní a morální transformaci. To umožní člověku věnovat více času duchovnímu sebezdokonalování (pravému smyslu života). Nové znalosti zajistí živobytí pro každého a vysvobodí člověka z pozice doživotního otroka systému, který ho nutí dávat veškerou svoji sílu a čas na zajištění životních podmínek. Dnes je velmi důležité, aby každý jedinec přispěl k maximálnímu urychlení informovanosti, k upozornění veřejnosti na celém světě a k následné integraci společnosti, což umožní zasáhnout dříve, ještě před začátkem přírodních katastrof, a tím předejít nevratným následkům.

Tato vlna celosvětové konsolidace roste s každým dnem na základě rozsáhlých společenských aktivit lidí z různých zemí, na základě globální mezinárodní iniciativy - Globální Partnerské dohody ALLATRA… Toto všechno již dnes uplatňují inovativní a inteligentní lidé, kteří si uvědomili, že jejich přežití a přežití jejich rodin závisí na tom, jak jsou nyní schopni spojit se v míru a společně čelit všem výzvám blízké budoucnosti. Tito lidé jsou z různých zemí, různých profesí, různých sociálních vrstev, různých národností a ras, různých náboženství a ateistických názorů. Ale všichni sdílejí společnou ideologii života, která má duchovní a morální základy, chápou důležitost svých rozhodnutí a činů tady a teď, v zájmu svých dětí a jejich budoucnosti, v zájmu zachování lidského života na Zemi. První osnova ALLATRY zní: "Nejvyšší hodnotou v tomto světě je lidský život. Život každého člověka je třeba chránit jako svůj vlastní. I když je život člověka rychle plynoucí a pomíjivý, každému dává šanci znásobit svoji hlavní hodnotu - vnitřní duchovní bohatství. Je to jediná věc, která otevírá cestu Osobnosti ke skutečné duchovní nesmrtelnosti".

Uložit Zprávu ve formátu pdf můžete pomoci prvního nebo druhého odkazu.