O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov

Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“, prečítaná Organizátorkou Koordinačného centra Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ Kristínou Kovalevskou na uzavretom zasadaní oddelenia strategického plánovania a bezpečnosti MSH „ALLATRA“.

Materiál je publikovaný v skrátenom variante a slúži na oboznámenie účastníkov Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“.

Uložiť Správu vo formáte PDF môžete na tomto odkaze.

=======

Jedným z najvýznamnejších medzinárodných problémov 21. storočia je zmena celoplanetárnej klímy. Zvláštne znepokojenie vyvoláva celkový prudký rast dynamiky katakliziem, ktorý je pozorovaný v posledných desaťročiach. Dnes existuje veľké riziko neúplného pochopenia a podcenenia všetkých faktorov a rozsahu pôsobenia rôznorodých kozmických a geologických procesov na globálnu zmenu klímy na Zemi. Ešte nedávno, koncom 20. storočia, niektorí vedci nastoľovali rozličné hypotézy a teórie o postupnej zmene klímy. Ale v praxi sa všetko ukázalo trochu ináč. Dôkladná analýza rastu počtu prírodných katakliziem, extrémnych prírodných úkazov na celom svete a tiež štatistických ukazovateľov kozmických a geofyzikálnych parametrov za posledné roky ukázala znepokojujúcu tendenciu ich značného zvýšenia za krátky časový interval. Tieto údaje svedčia, že viacerými vedcami nastolené predpoklady ohľadne toho, že zmena klímy Zeme v priebehu 100 rokov i viac bude mať postupný charakter, sú chybné, keďže fakticky tento proces prebieha oveľa dynamickejšie.

Chyba spočívala v tom, že mnohí vedci minulých rokov nebrali do úvahy vplyv narastajúceho zrýchlenia Vesmíru, kozmických faktorov, astronomických procesov na stav globálneho klimatického systému planéty. Toto všetko sa prirodzene prejavuje nielen na Slnku, ale aj na planétach slnečnej sústavy, vrátane takého giganta, ako je Jupiter, nehovoriac už o našej planéte. Globálna zmena klímy na Zemi – to je v základe derivácia astronomických procesov a ich cyklickosti. Táto cyklickosť je neodvratná. Geologické dejiny našej planéty svedčia, že Zem už neraz prežívala podobné fázy globálnej zmeny klímy.

Berúc do úvahy posledné vedecké dáta (vrátane z oblasti fyziky, astrofyziky, kozmológie, helioseizmológie, astroseizmológie, klimatológie planét), je spektrum pôsobenia kozmických faktorov dosť široké. Sú to procesy, na ktoré dnes ľudstvo nie je schopné vplývať, preto sa nemôžu podceňovať ich následky, možné riziká a ťažkosti pre ľudí v spojení s nastávajúcimi udalosťami na Zemi. Na tieto udalosti sa treba pripravovať.Kým vedci minulosti robili svoje závery na základe výskumov a pozorovaní, pri ktorých boli nútení vystačiť si s limitovanými technickými prostriedkami a zdrojmi tej či inej doby, tak dnes sa vedecké spektrum možností stalo oveľa širšie. Posledné štúdie v oblasti fyziky elementárnych častíc, neutrónovej astrofyziky, uskutočnené pracovnou skupinou vedcov Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“, otvárajú širšie možnosti pre perspektívne fundamentálne a aplikované výskumy…

V skutočnosti ľudstvo nemá nieže 100 rokov, ale ani 50 rokov! Maximálne, čo máme, to je niekoľko desaťročí, berúc do úvahy nastávajúce udalosti. Za posledné dve desaťročia výstražné zmeny geofyzikálnych parametrov planéty, vznik mnohotvárnosti pozorovaných anomálií, zvýšenie frekvencie a rozsahu extrémnych javov, skokovité zosilnenie prírodných katakliziem v atmosfére, litosfére a hydrosfére Zeme, svedčia o uvoľnení mimoriadne vysokej hladiny dodatočnej exogénnej (vonkajšej) i endogénnej (vnútornej) energie. Ako je známe, v roku 2011 začal tento proces vstupovať do novej aktívnej fázy, o čom svedčia viditeľné skoky uvoľňovanej seizmickej energie, zaznamenané pri častejších silných zemetraseniach a tiež zvýšenie počtu silných ničivých tajfúnov, hurikánov, všeobecná zmena búrkovej aktivity a iné anomálne prírodné javy…

Ku dnešnému dňu sa nahromadilo dostatočné množstvo pre svetovú verejnosť všeobecne známych i málo známych faktov, svedčiacich o rozličných zmenách na planéte, ktoré sa udiali v relatívne krátkom časovom intervale. Je to aj zrýchlenie pohybu tektonických platní, aj rast tempa aktivity procesov, aj zostrenie problémov celoplanetárneho charakteru, vrátane seizmickej, sopečnej, slnečnej aktivity, zmeny magnetického poľa Zeme a rýchlosti driftu magnetických pólov Zeme, posunu zemskej osi, zmeny albeda planéty i jej orbitálnych parametrov. Okrem toho je pozorované zvýšenie prízemnej teploty, topenie permafrostu, zmenšenie plochy i masy ľadovej pokrývky súše a polárnych morí, zvýšenie hladiny morí a oceánov, zmena prietoku riek, vznik nebezpečných hydrometeorologických javov (sucha, záplav, tajfúnov) a mnohé iné. T.j. registrujú sa početné fakty zmien, ku ktorým dochádza v litosfére, hydrosfére i atmosfére Zeme.

Globálne klimatické zmeny už pôsobia na zdravie, životné podmienky i zabezpečenie života ľudí na všetkých kontinentoch Zeme. Pozorované zväčšenie rastu dynamiky globálnych prírodných katakliziem poukazuje na to, že už v najbližších desaťročiach budú viesť ku katastrofickým následkom svetového rozsahu pre civilizáciu v celom, k obetiam a deštrukcii, nevídaným za celú históriu ľudstva. Spoločnosť sa neodvratne blíži k vrcholu tejto fázy… Dnes vošla do epochy globálnych klimatických premien a problém zmeny klímy už nie je možné posudzovať ako výlučne vedecký. Je to komplexný interdisciplinárny problém, zahrňujúci sociálne, ekonomické i ekologické aspekty…

…Dokonca aj tie verejné informácie o globálnej zmene klímy, ktoré sú teraz dostupné svetovej verejnosti, svedčia o vývoji krajne negatívnej situácie pre ľudstvo. Konkrétne, ako viete, v správe Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) z 31. marca 2014 sa hovorí, že na všetkých kontinentoch i priestranstvách oceánov sú už pozorované účinky zmeny klímy v súvislosti s vysokými hladinami globálneho otepľovania a svet je zle pripravený na riziká spojené so zmenou klímy. Zdôrazňuje sa, že teraz pozorované následky zmeny klímy už zasiahli ekosystémy súše i oceánu, niektoré zdroje ľudských existenčných prostriedkov, systémy zásobovania vodou, poľnohospodárstvo i zdravie človeka. Čiže ľudia, komunity a ekosystémy sú zraniteľné na celom svete, ale s rôznym stupňom zraniteľnosti na rôznych miestach. Následky zmien významnejšieho rozsahu môžu byť nečakané, mimoriadne vážne, totálne a nezvratné…

Zmeny klímy sa stávajú očividné a nadobúdajú stále hrozivejší charakter. Časový rozsah klimatických zmien na planéte rozhodne prevyšuje priemerné štatistické trvanie „politického života“ tých osôb, ktoré prijímajú rozhodnutia, týkajúce sa bezpečnosti a osudov celých národov. Dnes svetová politika konzumnej spoločnosti stále viac stráca masku ľudskej tváre a obnažuje svoju pravú podstatu. Stačí preskúmať otázku, aké opatrenia sa dnes prijímajú na zabezpečenie bezpečnosti ľudu v tých či oných štátoch a kto v skutočnosti zabezpečuje bezpečnosť sebe, prikrývajúc to „starostlivosťou o ľudí“…

Politika určitých medzinárodných organizácií rozvinutých krajín a niektorí nimi sponzorovaní vedci, podporujú teóriu, že jednou z hlavných príčin zmeny globálnej klímy na Zemi je antropogénne pôsobenie na prírodu, spojené s emisiami skleníkových plynov do atmosféry. Na tejto osnove sú rozpracované rozličné medzinárodné dokumenty, ako napríklad Kjótsky protokol (dodatok k Rámcovej konvencii OSN o zmene klímy). Avšak prax ukázala neefektívnosť podobných dokumentov…

Iróniou osudu taká príčina ako „antropogénny vplyv“ má bezpochyby svoje miesto, ale nesie výlučne politický a komerčný charakter. Namiesto masami očakávaného splnenia zámerov, ohlásených vládcami na zlepšenie klimatickej situácie na planéte, bolo v praxi splnenie týchto záväzkov premenené na komerčný projekt, obchod s kvótami, a viedlo iba k obohateniu jednotlivých zainteresovaných osôb. Žiaľ, tieto medzinárodné dokumenty sa stali iba argumentom v obchodných vojnách a faktorom vyvíjania tlaku na ekonomickú politiku tej, či onej krajiny. Vo väčšej miere sledovali obchodné záujmy určitých osôb, než reálnu politiku niečo na planéte zlepšiť. Bohužiaľ, znovu sa zapojil čisto ľudský faktor, dominovanie rozhodnutí, nadiktovaných nie najlepšími ľudskými pohnútkami jednotlivých osôb.

Žiaľ, v našom svete konzumnej spoločnosti sa ohlasujú a popularizujú také klimatické hypotézy, ktoré sú v skutočnosti výhodné iba pre tie krajiny, ktoré ich iniciujú, podporujú a propagujú. U jedných krajín je to politický záujem, u iných – ekonomický. A celkovo je to utopický pohľad na kardinálne riešenie problémov, spojených s globálnou zmenou klímy. Ale zato úplne reálne uskutočňovanie strategického súperenia, skrytého boja o moc a svetový vplyv, čo zväčšuje riziko konfrontácie medzi svetovými veľmocami. Ako je známe z teórie systémov, každá idea, prinášajúca vysoké výnosy, sa používa v stále zložitejších podmienkach dovtedy, kým sa nestane príčinou veľkej katastrofy…

Bezpochyby ľudská činnosť v planetárnom rozsahu negatívne vplýva na životné prostredie. Ale tento vplyv je minimálny v porovnaní s tým, čo sa deje na planéte v dôsledku pôsobenia komplexu prírodných faktorov, ktoré budú v najbližšom období iba narastať a o čom neprestávajú hovoriť statoční vedci sveta. Z vyššie uvedených dôvodov dnes antropogénny vplyv nie je príčinou masových planetárnych katakliziem. Globálne klimatické zmeny na Zemi prebiehajú podľa podmienok nezávislých od ľudstva a vyžadujú reálnu konsolidáciu úsilia všetkých ľudí na planéte pre prežitie civilizácie v najbližšej budúcnosti, a nad týmto by sa mal zamyslieť každý obyvateľ našej planéty.

K mohutným prírodným kataklizmám, ktoré cyklicky prebiehajú na planéte, už neraz dochádzalo v dejinách Zeme i ľudskej civilizácie. Ale aké ponaučenia dávajú tieto vedecké poznatky, svedčiace o bývalých totálnych planetárnych tragédiách? Prírodné kataklizmy nemajú „štátne hranice“, tieto umelo vytvorené podmienenosti, ktoré boli vymyslené vládcami pre rozdelenie a moc nad ľuďmi. Následky a nešťastia, ktoré prinášajú celoplanetárne kataklizmy, presahujú ďaleko za „ohniskový“ jednotlivý štát a tak či onak sa týkajú všetkých obyvateľov Zeme. Prudké zvýšenie seizmickej a sopečnej aktivity vedie k okamžitým katastrofickým následkom v tých či oných oblastiach. Z tváre Zeme miznú celé štáty, hynú ľudia, mnohí zostávajú bez strechy a existenčných prostriedkov, začína hlad a rozsiahle epidémie…

Dejiny učia, že absencia jednoty ľudskej spoločnosti na duchovno-mravných základoch a spoločnej činnosti ľudí na planéte, kontinente, v regióne so zreteľom na prípravu ku kataklizmám a nešťastiam s veľkým rozsahom, vedie vo výsledku k vyhubeniu veľkej časti týchto ľudí. A preživší umierajú na nevyliečiteľné choroby, epidémie, sebazničením vo vojnách a rozbrojoch v boji za zdroje zabezpečenia. Nešťastie sa spravidla objavuje náhle, vyvolávajúc chaos a paniku. Iba včasná príprava a jednota národov sveta pred hroziacim prírodným nebezpečenstvom dáva človeku väčšie šance na prežitie a spoločné prekonanie ťažkostí v období spojenom s globálnou zmenou klímy planéty.

Súčasná úroveň vedecko-technického pokroku umožňuje niektorým rozvinutým krajinám pomocou kozmických družíc rozsiahlo sledovať situáciu na Zemi. Vytvorené sú komplexy programov a systémy spojenia, vďaka ktorým sa vykonáva monitoring a prognózovanie stavu procesov prebiehajúcich na planéte či na konkrétnom lokálnom úseku Zeme, registrujú sa parametre fyzických zmien. Avšak súčasná veda o klíme, zakladajúca sa na zastaralých informáciách o fyzických procesoch v mikro i makro svete, dnes nie je schopná včas, s veľkou časovou rezervou pred udalosťou, predpovedať extrémne prírodné javy.

11. marca 2011 došlo v Japonsku k „Veľkému východnému zemetraseniu“ s magnitúdou 9,0 stupňov, najsilnejšiemu za celú dobu seizmických pozorovaní v tejto krajine. Epicentrum seizmickej aktivity bolo 130 km od mesta Sendai, preto mali úrady málo času, aby stihli varovať a nejako ochrániť obyvateľstvo pred blížiacou sa cunami, keďže odvrátiť čokoľvek bolo nemožné. Teda presný čas a miesto tragédie sa stali japonským odborníkom a úradom známe v podstate len 11 minút pred jej začiatkom…

Všetko, čo sa verejne oznamuje svetovej verejnosti, sú možné podmienky pre vznik toho či iného prírodného javu. Čiže v podstate dochádza k hádaniu z „kávovej usadeniny“ prírody a nie k presným výpočtom dôsledkov fyzických procesov, vyvolávajúcich tie či oné zmeny.

Ako si moderní vedci utvárajú názor na vznik tých či oných javov? V meteorológii sú nezvyčajne veľké dažďové kopy jednou z hlavných podmienok pre vznik smršte. A ku všetkému sa formujú pri vpáde studeného vzduchu na prehriaty zemský povrch. Družica registruje oblačný front a podľa týchto snímok vedci robia predpoklady o možnosti vzniku zodpovedajúcich prírodných javov. V podstate ľudstvo vizuálne pozoruje a robí závery podľa následkov už uskutočnených fyzických javov v neviditeľnom svete, preto nesú závery vedcov charakter predpokladov, ale nie presných znalostí príčin vzniku daných javov vo fyzike mikrosveta.

Ale dnes rozvoj teoretickej i aplikovanej PRAPÔVODNEJ FYZIKY ALLATRA ((http://allatra.org/sk/ reports/iskonnaja-fizika-allatra), formujúcej fundamentálne nové chápanie fyzických procesov a javov, ktoré sa dejú v živej i neživej prírode, poskytuje ľudstvu šancu na evolučný prielom v rôznych smeroch vedy, pretože všetko v tomto svete je založené na fyzike. Týka sa to aj oblasti detailnejšieho štúdia geofyziky. Opierajúc sa o všeobecné zákony PRAPÔVODNEJ FYZIKY ALLATRA, možno robiť výpočty, ktoré umožnia v najbližšej budúcnosti nielen predvídať chod rozvoja fyzických procesov a javov, ale aj presne vypočítať chovanie prírody. A teda včas prijať opatrenia pre úplné alebo čiastočné odvrátenie toho či iného prírodného javu, v krajnom prípade jeho zmiernenia, alebo aspoň pre včasnú evakuáciu obyvateľstva…

Tu ale naliehavo vystupuje táto otázka: Do koh rúk sa môžu dostať tieto vyspelé vedecké poznatky? Aký je terajší stav súčasnej svetovej spoločnosti, utápajúcej sa vo všetko pohlcujúcom trasovisku konzumného obrazu myslenia?

Dnešná svetová spoločnosť je systémom umelo rozdrobená – hranicami, ideológiami, politickými stranami, náboženstvami, sociálnymi triedami a mnohým iným. Súčasný systém tajne propaguje postoj, že človek je človeku vlkom. Priemyselno-finančná elita sveta, vlastniaca veľkú časť svetového kapitálu, pod rôznymi zámienkami realizuje projekty, sledujúce protiľudské, antihumánne ciele. Ľudia, ktorí sa vyšvihli do tejto „svetovej elity“ si myslia, že vyššie vedecko-technické výdobytky civilizácie majú patriť len ich úzkemu kruhu a obyvateľstvo planéty má existovať v strachu, biede a poslušnosti. Prebiehajúce ideologické spracovanie vedomia svetovej spoločnosti,umelo vnucujúce model spotrebiteľského vzťahu k životu, ničí duchovno-mravné postoje a stimuluje v ľuďoch pýchu, egoizmus, závisť, strach a vzájomnú nenávisť. Posledné sa predkladá spoločnosti pod rôznymi zámienkami ako neustále hľadanie „vonkajšieho či vnútorného nepriateľa“, ale robí sa s jediným cieľom – rozdeliť a rozdrobiť spoločnosť na malé klastre, ľahko sa poddávajúce manipulovaniu.

Po celom svete sa vytvára umelý systémový tlak, zameraný na genocídu, ktorého cieľom je spôsobovať zvýšenú úmrtnosť medzi obyvateľstvom zemegule. Pod rôznymi zámienkami sa zavádzajú programy na umelé zníženie počtu obyvateľstva planéty aj pomocou zámerne vytváraných ekonomických, finančných a potravinových svetových kríz. Vyhrocuje sa demografická psychóza. Za pomoci svetových masmédií sú národom sveta vštepované absolútne klamlivé informácie o tom, že rast obyvateľstva je hlavnou príčinou chudoby vo svete a hrozí to ekologickou katastrofou, že v spojení s „preľudnením planéty“ už v najbližšej budúcnosti vznikne „nedostatok potravín, pitnej vody a zdrojov“.

Ale v skutočnosti je planéta schopná uniesť 25 miliárd ľudí, čo potvrdzujú výpočty pokrokových svetových vedcov. Navyše, moderné technológie, rozpracované na osnove PRAPÔVODNEJ FYZIKY ALLATRA, umožňujú získavať z nevyčerpateľného zdroja v podstate bezplatnú energiu a tak bezplatne zabezpečiť potravinami, pitnou vodou a potrebnými podmienkami pre život všetkých ľudí na Zemi.

Preto v skutočnosti nie sú problémy s „preľudnením planéty“. Jedinou skutočnou príčinou, kvôli ktorej sa svetová elita (svetoví bankári a oligarchovia, ktorí sústredili vo svojich rukách väčšinu svetového kapitálu) snaží znížiť počet obyvateľov Zeme pod rozličnými zámienkami, je ich túžba po moci a osobnej kontrole nad celým svetom. Ide o to, že pri zvýšení počtu obyvateľstva zemegule sa pre nich ľudstvo stáva zle kontrolovaným spoločenstvom, objavuje sa v ňom viac slobodomyseľnosti. Systém totálnej moci začína vykazovať poruchy. A slobodomyseľnosť, nezávislé spoločenstvo, v ktorom skutočne dominujú duchovno-mravné priority v živote ľudí – to je veľká hrozba pre samotný systém…

Ale v modernom konzumnom svete sa miesto pomoci tomu, aby boli riešené problémy obyvateľstva zemegule, prijímajú rozhodnutia na umelé zníženie jeho počtu. Utajené rozhodnutia kôpky priemyselno-finančnej „elity sveta“ sa intenzívne zhmotňujú do života rukami samotného mnohomiliardového obyvateľstva Zeme. Veď ako je známe, čím viac ľudia pociťujú strach, tým ľahšie je ich ovládať. Konkrétne, v konšpiračných teóriách a analytických materiáloch o svetovej politike figuruje taký pojem ako „zlatá miliarda“ („nový svetový poriadok“), ktorý predpokladá umelé zníženie počtu obyvateľstva Zeme na jednu miliardu. Túto teóriu by bolo možné ponechať aj bez povšimnutia pod termínom „teória“, ak by neexistovali udalosti posledných desaťročí, potvrdzujúce jej ideológiu, ku ktorým vo svete dochádza…

…Navyše, dnes v súvislosti s neodvratnosťou blížiacej sa globálnej celoplanetárnej klimatickej katastrofy, už v „zákulisí“ znejú iné čísla. Dnes sa hovorí už iba o 144 000 ľuďoch „majúcich právo existencie na Zemi“, z ktorých je 4 000 – svetová elita, 40 000 – obslužný personál a ochrana elity a 100 000 – otroci, zaisťujúci maximálne zabezpečenie svetovej elity. Pre tieto ciele sú vybudované celé bunkre, tajné podzemné mestá so zásobami potravín potrebných pre prežitie v období globálnych prírodných katakliziem. Akokoľvek je to paradoxné, ale tieto podzemné mestá sú spolu schopné pojať práve 144 000 ľudí… V skutočnosti sú bunkre iba ilúziou bezpečnosti v tomto svete, veď každý človek je smrteľný a náhle smrteľný.

Videli ste, aby najvyšší šéfovia štátov hynuli pri prírodných kataklizmách, alebo navštevovali zónu, kde existujú všetky podmienky pre vznik toho či iného extrémneho javu prírody, nebezpečného pre ich životy? Spravidla nikto z vládcov nehynie v prírodných katastrofách, masovo však hynú tzv. „obyčajní ľudia“, teda takí ako my. Ak prichádzajú informácie, že životu vládcov hrozí nebezpečenstvo (od tej istej možnej prírodnej kataklizmy), prví utekajú zo svojej krajiny, zabezpečujúc seba a svoju rodinu a potom ešte na následkoch tragédie zarábajú politické dividendy. Už nie je tajomstvom, že v súčasnom spotrebiteľskom svete sa stalo tichým pravidlom skrývať pred obyvateľstvom pravdivé informácie, zámerne znižovať riziká pre zdravie ľudí, cynicky sa správať k cudziemu životu…

Ľudia však zostávajú s nešťastím jeden na jedného aj v období katakliziem. Mnohí z nich hynú len preto, že neboli včas informovaní o vzniku hrozby a ešte väčšie množstvo ľudí stráca svoju strechu i existenčné prostriedky a stávajú sa v jedinom okamihu biednymi klimatickými utečencami. A v podmienkach konzumnej spoločnosti a rozvinutého egocentrizmu sa postavenie utečencov stáva horším, ako u posledného otroka. Pomoc spravidla, ak aj prichádza, tak s omeškaním, keď už mnohí ľudia zahynuli. A aj táto pomoc v mnohom závisí od politiky a nie od reálneho súcitu a pomoci iných národov, ktorí sa zajtra môžu ocitnúť v presne rovnakej pozícii klimatických obetí a utečencov. No ešte strašnejšie je to, že u ľudí, ktorí utrpia nešťastie a upadajú do paniky a zúfalstva, sa spúšťajú tie isté postoje, ktoré vstrebali od konzumnej spoločnosti – pohŕdavý vzťah k cudziemu životu, starosť len o seba.

Stačí spomenúť skúsenosť Číny, keď bola v provincii Chaj-nan poskytnutá chybná predpoveď o tom, že sa v tejto oblasti očakáva zemetrasenie. V dôsledku paniky, drancovania a iných príčin, spôsobených rýchlou evakuáciou obyvateľstva z tejto oblasti, zahynulo oveľa viac ľudí, ako by podľa hodnotenia odborníkov mohlo zahynúť pri samotnej katastrofe.

Vo svetovej spoločnosti treba rýchlo meniť spotrebiteľský vzťah k životu na tvorivý vektor. Veď už teraz je pozorovaná strata duchovno-mravnej osnovy, tej osnovy života, kvôli ktorej existuje ľudský rod…

Čo hodnotí štát v prvom rade, keď vyčísľuje straty, prinesené nešťastím či prírodnou kataklizmou, ku ktorej došlo na jeho území? Počet obetí, ktorý sa spravidla znižuje a ekonomické straty, ktoré sa spravidla navyšujú. Vari je možné stavať ľudský život na úroveň vecí, číselnej štatistiky? Veď sú to ľudské obete, ktorým sa bolo možné reálne vyhnúť, či aspoň významne minimalizovať riziká. Kto z nás chce, aby sme sa my či naše deti stali iba číslom v štatistike? Nikto.

Prečo sa to deje? Pretože sa teraz civilizácia nehodnotí podľa rastu úrovne duchovno-mravného zdokonaľovania obyvateľstva, ale podľa narastania ukazovateľov ekonomiky a spotreby, podľa tempa ekonomického rastu. Preto každú krajinu znepokojujú v prvom rade ekonomické škody. Ale tu je otázka – a čo je to vlastne štát? Kto sú tí ľudia, ktorí predstavujú štát? Je to iba malá skupinka, kontrolujúca spoločnosť, ktorá žije na tom či inom území. Sú to takí istí ľudia ako všetci, len s tým rozdielom, že sa postavili nad spoločnosť, a je už o nich postarané. Ľudstvo bezmyšlienkovite prijalo práve také pravidlá hry systému a svojimi rukami plní jeho programy, hoci samotní ľudia majú reálnu možnosť všetko zmeniť…

Dnešným problémom číslo jeden je človek zavádzaný spotrebiteľským vzťahom k cudziemu životu i smrti a dbaním len o seba. A fraktálne sa to opakuje v celej spoločnosti… Na jednej strane každý štát sám rozhoduje, či stojí za to pomáhať inému štátu, postihnutému nešťastím či prírodnou kataklizmou alebo nie, a aký bude objem tejto pomoci. Na druhej strane každý štát autonómne, samostatne, vychádzajúc zo svojich síl, technických a ekonomických možností, uplatňuje rozhodnutia a aktivity, nasmerované na pomoc obyvateľstvu či na prekonanie následkov katakliziem…

Nie je tajomstvom, že v súčasnom svete ide pomoc štátom výberovo. Medzinárodné mechanizmy, koordinujúce celkovú humanitárnu pomoc a jej nasmerovanie postihnutej krajine, nie sú rozvinuté a tie, ktoré existujú, sú v mnohom spolitizované. Všade dochádza podľa jednej a tej istej schémy k zhusťovaniu sociálnej a morálno-psychologickej situácie: „živel (nepredvídali ho) – panika (obete, postihnutí) – strach do celého sveta (cez príslušnú masovú propagandu masmédií)“. Čiže dochádza k nešťastiu, ktoré plodí paniku medzi ľuďmi, nepripravenými na toto nešťastie a vďaka masmédiám sa tento strach vo svete zosilňuje. V podstate sa ako u človeka konzumnej spoločnosti, tak aj u skupiny ľudí, vládnucich krajine spotrebiteľskej spoločnosti, spúšťa princíp dominancie egoistického myslenia. Včasná zmena vektoru myslenia spoločnosti smerom k dominancii duchovno-mravných, tvorivých priorít, by predišla mnohým nešťastiam, hroziacim súčasnému ľudstvu…

Vo svete sú už desiatky miliónov ľudí, donútených opustiť svoje domovy kvôli živelným pohromám. Toto číslo každý rok rastie. V najbližšej budúcnosti budú klimatických utečencov miliardy! Prežívanie na obrovských spustošených, živlami zaplavených, kontaminovaných (v dôsledku technogénnych katastrof) teritóriách nebude možné. Medzitým väčšina ľudí naďalej očakáva pomoc či nejaké aktivity, a bezstarostne vkladá nádeje i zodpovednosť za svoje životy na tých, ktorí prví ujdú pri najmenšej hrozbe. Všetkým ľuďom sa oplatí zamyslieť – ak už teraz, v relatívne kľudnom období, sú žreci a politici svetovej elity znepokojení len zabezpečením vlastného blahobytu a záchranou svojich rodín, tak čo bude v najbližšej dobe – v období globálnych katakliziem? Myslieť si, že sa problém prežitia celého ľudstva nedotkne vás osobne, vašich detí a vnukov, je krajne nepredvídavé, je to ekvivalentné odsúdeniu seba, svojich detí a vnukov na záhubu…

Zemetrasenie, ku ktorému došlo 12. januára 2010 na ostrove Haiti, nachádzajúcom sa v Karibskom mori neďaleko brehov Strednej Ameriky, spôsobilo katastrofické škody republike Haiti a jej obyvateľstvu. Vzalo život viac ako 222 000 ľuďom. Poslednýkrát došlo na Haiti k zemetraseniu podobnej sily v roku 1751. Najstrašnejšie je to, že množstvo ľudí nezahynulo na následky samotného živlu, ale v dôsledku boja o kúsok chleba a hlt vody, lúpežných napadnutí a chýbajúcej elementárnej ľudskej pomoci. Haiťania, ktorí prežili zemetrasenie, masovo umierali rovno na uliciach od akútneho nedostatku pitnej vody, potravín, medikamentov a lekárskej pomoci.

Reportéri a novinári, ktorí prišli na miesto nešťastia, nazývali situáciu „apokalyptickou“ nie tak kvôli veľkému počtu obetí a katastrofickej deštrukcii infraštruktúry, ako kvôli veľmi ťažkej psychologickej situácii medzi ľuďmi, žijúcimi na územiach postihnutých živlom. V meste panovalo neľútostné drancovanie. Mŕtvoly spočiatku vŕšili na chodníkoch a krajniciach, ale keď sa ich nahromadilo príliš veľa – telá mŕtvych začali odpratávať buldozérmi. Pocit zúfalstva a hnevu ovládol miestnych obyvateľov. Kvôli vysokej teplote a prítomnosti tisícok rozkladajúcich sa mŕtvol rástlo nebezpečenstvo masovej epidémie… Za potravinami sa ľudia zoraďovali do mnohokilometrových radov, v ktorých vládla hlavne atmosféra agresie. Časť obyvateľov prepadávala potravinové sklady, plienili, brali jedlo jeden druhému, mnohí umierali priamo na ulici od hladu a dehydratácie… Obyvatelia Portau-Prince, ktorí prežili, uvádzali, že nevideli žiadnu reálnu pomoc zo strany vlastného štátu a iných štátov, nehľadiac na to, že informácia o jej prijatí dobre že nie zo všetkých krajín sveta, bola široko oznamovaná v rádiu.

Ako keď Mesiac zatieňuje Slnko, zdá sa v porovnaní s ním väčší a významnejší, tak aj politici zakrývajú pred ľuďmi skutočnosť blížiacich sa neodvratných globálnych katakliziem. Zakrývajú to tým, že pripútavajú pozornosť ľudí k čomukoľvek, vytvorenému umelo pre divadlo svetovej politiky zákulisnými scenáristami a producentmi, ktorí falošne podnecujú a podporujú rozbroje medzi ľuďmi, vytvárajú konflikty, potravinové a ekonomické krízy. Umelo sa vytvárajú nestabilné podmienky pre existenciu ľudí, ktorým sa problémy vlastnej krajiny (Mesiaca, dočasne zakrývajúceho Slnko) zdajú oveľa väčšie a významnejšie, ako reálne problémy Zeme a existencie ľudského rodu (Slnka).

Namiesto aktivít zameraných na reálnu konsolidáciu národov sveta, rozoštvávajú ľudí medzi sebou vnútri krajiny, podnecujú vojny, nenávisť jedného k druhému, k iným národom, umelo stimulujú politické hurikány a ekonomické tajfúny. Vo výsledku sú masy ľudí vo svetovej spoločnosti v neustálom napätí, pod neustálymi údermi vĺn umelo vytváraných situácií spojených buď s finančnou krízou, alebo vojenskými konfliktmi…

Dnes priťahujú pozornosť spoločnosti k ozbrojeným konfliktom, ktoré sa pod rôznymi zámienkami starostlivo organizujú a sponzorujú zainteresovanými stranami. Ozbrojené konfrontácie v Jemene na osnove náboženských sporov, ktoré prerástli do politického konfliktu. Ozbrojený konflikt v Somálsku. Ozbrojený konflikt v Južnom Sudáne, ktorý viedol k tomu, že sa viac ako 7 000 000 ľudí ocitlo na hranici hladu. Konflikty v Libanone, Sýrii, Palestíne, Iraku, Iráne, Izraeli, v sektore Gaza, v Nigérii, Kamerune, Líbyi, Alžírsku, Mali a mnohých iných štátoch… Výsledky ozbrojených prevratov, revolúcií, konfliktov sú všade rovnaké, podľa jedného a toho istého scenára: záhuba ľudí, zničenie infraštruktúry, pokles ekonomiky, zvýšenie počtu utečencov, rýchle opustenie území miestnymi obyvateľmi, kde sa za príplatok odohráva objednané divadlo vojenských aktivít.

…Aby udržali masu v kabale dnešného dňa, aby ľudia nerozmýšľali o väčšom, politici ich umelo nútia prežívať a bojovať o kúsok chleba. Aj pre tých, ktorí majú nejaké majetkové úspory či finančné prostriedky, vytvárajú destabilizáciu, umelé podmienky pre ich stratu, motivujúc ich akoby „prirodzenými“ ekonomickými krízami. Celkovo, zužujú ich horizont do bodu starostlivosti o dnešný deň, nútia ich trápiť sa za svoje úspory, sústreďovať pozornosť výlučne na zištných záujmoch. Veď keď títo ľudia stratia svoje úspory, dotkne sa to ich osobnej pýchy, ich relatívne postavenie v systéme sa zníži. Systém udržuje ľudí v ilúzii podmieneností, odoberajúc im životný čas a silu na napájanie a realizáciu svojich programov. A to všetko preto, aby si ľudia nevšímali viac, vrátane neodvratnosti, ktorá prichádza. Ale čo bude, ak sa ľudia oslobodia od ilúzií, ktoré sú im vnútené a začnú chápať pravý zmysel svojho života a zjednotia sa v mieri a priateľstve mimo systému, mimo vôle svetových politikov a žrecov?

Do Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ vstupujú ľudia z rôznych krajín, ktorí vo svojich krajinách pozorujú prakticky rovnaké politické úkazy a umelo vnucované spotrebiteľské vzájomné vzťahy. Podstatných rozdielov medzi samotnými ľuďmi niet, všetci majú prakticky jedny a tie isté túžby a želania: všetci zdravo mysliaci ľudia chcú žiť pokojne, v mieri, dôstojne a šťastne. Avšak algoritmus udalostí je všade jeden a ten istý. Prebieha ako podľa scenára, napísaného cez indigo. Jedno a to isté rozdrobenie, sociálna diferenciácia a stratifikácia (rozdelenie a nerovnosť) spoločnosti. Nestabilita, umelé vzájomné konflikty politikov a žrecov so zapojením im podriadeného elektorátu do konfliktu, rozdrobenie spoločnosti na vzájomne si oponujúce, odporujúce časti. Zmene moci v každej krajine ako podľa scenára predchádza zosilnenie národnostného nepriateľstva. Hlad a strach, rozdelenie na chudobných a bohatých, tajné konanie politikov aj vo vzťahu k vlastnému národu. Ale ak je raz všade predpísaný jeden a ten istý scenár,znamená to, že za týmto divadlom svetových udalostí stojí jedna a tá istá skupina scenáristov a režisérov, ktorí manipulujú vedomím más ľudí. No ľudia to ani neevidujú, zúžene vidia iba im predstavovaný „svoj Mesiac“.

Medze a hranice, spory a trenice – to je konečný výsledok rozvoja systému spotrebiteľskej spoločnosti. Všetko sú to jedny a tie isté programy systému, ktoré všade pôsobia identicky: medzi štátmi, medzi národmi, medzi ľuďmi žijúcimi na jednej ulici a dokonca aj medzi ľuďmi v jednej rodine. Ale tieto rozdeľujúce a deštruktívne programy je ľahké zmeniť na tvorivé a zjednocujúce, ak to sami ľudia budú chcieť a začnú sa zjednocovať nezávisle od systému.

Samotný systém terajšej svetovej spotrebiteľskej spoločnosti je vybudovaný tak, že programuje národy na rozdelenie. Začínajúc štátmi a končiac vzájomnými vzťahmi v rodine, egoistickým vzťahom jedného k druhému, bezcitnosťou k „cudzím“ problémom, k „cudziemu“ žiaľu, k „cudziemu“ ľudskému životu. A to na prahu globálnych prírodných katakliziem! Ak teraz systém svetovej politiky nastavuje jedných proti druhým v prospech biznis záujmov a ambícií svojich šíriteľov, stimuluje v ľuďoch národnostnú, náboženskú a rasovú neznášanlivosť, ak teraz prebúdza v ľuďoch nízke pudy, propaguje v masmédiách vraždy, rozbroje, vojny a deštrukciu, demagogizuje rozumy ľudí na nepriateľstvo medzi sebou, tak čo čaká ľudstvo zajtra?

Veď každý, nech by dnes žil kdekoľvek a nech by sa akokoľvek isto a stabilne cítil, sa môže zajtra stať obeťou prírodných živlov a nešťastí, klimatickým či iným utečencom. Každý sa môže zajtra, v jedinom okamihu, stať človekom bez práce a existenčných prostriedkov. Len ľudská dobrota je schopná pomôcť ľuďom zjednotiť sa a prežiť tieto roky. Každý sa už dnes môže stať tým, kto chápe a prejavuje túto starostlivosť a duševnú dobrotu vo vzťahu k iným ľuďom. Veď tam, kde žijú dvaja, sa vždy pomestia ešte dvaja, tam kde žijú piati, sa vždy nájde miesto ešte pre piatich. Ak je človek už dnes schopný potlačiť sa vo svojom dome kvôli záchrane „cudzej“ rodiny a ich detí, rozdeliť svoje jedlo, odev, strechu s núdznymi, ak je dnes schopný stať sa príkladom prejavenia vyššej humánnosti a ľudskosti pre mnohých, poraziť svoje zlo, tvoriť a rozmnožovať dobro v celom svete, tak je to záruka toho, že zajtrajšok pre ľudstvo ešte nie je stratený…

K dnešnému dňu existuje množstvo objavov a vynálezov, ktoré môžu mnohé v živote spoločnosti zmeniť na lepšiu stranu. Ale medzi svetovými politikmi a žrecmi existuje na tieto vedecké vynálezy, schopné kvalitatívne zmeniť život, tiché tabu. Svetová verejnosť o tom nevie, nakoľko všetky významné novinky sa kryjú už na úrovni registrácie v patentovom úrade a niekedy dávno pred tým, v etape samotného objavu. Všetko sa robí tajne, v prospech biznis záujmov jednotlivcov. Svetoví politici a žreci nemôžu dopustiť taký globálny prielom vedecko-technického pokroku, pretože to pre nich spôsobí celý rad problémov.

Ako sa už v tejto správe spomínalo, k dnešnému dňu je známe, že naša planéta Zem je schopná vydržať osídlenie 25 miliárd ľudí. A posledné novinky v oblasti novej fyziky (PRAPÔVODNEJ FYZIKY ALLATRA) už teraz dovoľujú tvrdiť, že je celkom reálne úplne zabezpečiť také množstvo ľudí nielen potrebnými potravinami a pitnou vodou, ale aj všetkými inými životne potrebnými podmienkami. Dnes už nie je zbavenie ľudstva množstva smrteľne nebezpečných chorôb a predĺženie ľudského života za hranice druhu vedeckou fantastikou, ale úplne reálnou a dokázanou vedeckou skutočnosťou…

V súvislosti s rozvojom PRAPÔVODNEJ FYZIKY ALLATRA sa otvárajú také perspektívy, ktoré môžu kardinálne zmeniť život celej svetovej spoločnosti. Po prvé, tieto znalosti umožňujú absolútne bezplatne získavať tzv. „voľnú energiu“ v neobmedzenom množstve a nezávisieť od ťažby horľavých nerastných surovín, ako sú ropa, plyn, uhlie atď. Po druhé, znalosti PRAPÔVODNEJ FYZIKY ALLATRA, a je to už dokázané, umožňujú získavať ľubovoľné organické i anorganické zlúčeniny a tiež reprodukovať podľa matrice živé i neživé objekty v hotovej podobe. Veď v základe chémie leží fyzika, keďže sa všetko skladá z elementárnych častíc. Ale presnejšie, všetko v tomto svete sa skladá z toho, z čoho sa skladajú elementárne častice a manipulácia týmto umožňuje vytvárať čokoľvek a v potrebnom množstve. Dnes sú už, vďaka znalostiam PRAPÔVODNEJ FYZIKY ALLATRA, získané prvé experimentálne dôkazy…

…A to hovorí o tom, že je možné vytvárať akékoľvek potraviny vyššej kvality a v podobe pripravenej na použitie, i čokoľvek zlepšovať. Teda nie sú potrebné stromy a podmienky pre ich rast, aby sme získali hotové jablko s potrebným kompletom chuťových kvalít a chemických prvkov. Nie je potrebné pestovať pšenicu a zapojiť celý výrobný cyklus, aby sme získali hotový produkt v podobe teplého čerstvo upečeného chleba. Nie je potrebná krava, aby sme získali čerstvé mlieko absolútnej kvality či sliepka, aby sme získali konečný produkt – vajce. Nie je potrebné zabíjať zviera, aby sme získali hotové mäsité jedlo. Veď mlieko, vajcia a mäso – to je iba súbor elementárnych častíc. Všetko možno vytvárať v hotovej podobe pri poznaní zákonov, ktoré umožňujú riadiť to, čo leží v základe elementárnych častíc. A toto je už vďaka znalostiam PRAPÔVODNEJ FYZIKY ALLATRA realitou dnešného dňa. A to znamená, že s rozvojom týchto nových evolučných technológií na základe daných znalostí, celé obyvateľstvo Zeme musí mať možnosť slobodne a bezplatne vlastniť všetko, čo je potrebné pre zabezpečenie normálnej činorodosti: skvelé zdravie, bezplatná energia, potraviny a všetko ostatné. Rozhodne to musí byť absolútne dostupné a bezplatné pre všetkých obyvateľov planéty…

Môžeme už teraz zaviesť tieto pokrokové novinky do hromadnej výroby, urobiť vedecké informácie a technológie tohto evolučného prielomu vo fyzike elementárnych častíc dostupné pre všetky národy sveta? V súčasných podmienkach rozvoja spotrebiteľskej spoločnosti – nie. A má to mnoho príčin. Po prvé, svetové masmédiá patria „svetovej elite“, ktorá im diktuje podmienky, čo masy potrebujú vedieť a čo nie. Po druhé, všetci dnes chápu, že ropa, plyn, uhlie, generovaná elektrina – to je svetový biznis, ktorý slúži najmä súkromným záujmom. Je to moc, ktorá diktuje politické a ekonomické podmienky systému, umelo vytvára závislosť celých krajín a národov. Teda je pre ňu neprípustné akékoľvek zavedenie alternatívnych zdrojov energie, umožňujúcich oslobodiť národy sveta od otroctva a závislosti na existujúcom systéme spotrebiteľskej spoločnosti. Po tretie, pokrokoví vedci, ktorí sa naozaj usilujú o to, aby zlepšili život mnohých ľudí, neraz narážali na jav, kedy svetové „vedecké hviezdy a autority“ (ktorých mienka sa ako kusový tovar kupuje a predáva svetovými žrecmi a politikmi) usporadúvali verejný hon na priekopníkov a vysmievali sa podobným objavom…

Stačí spomenúť smutné príbehy vedcov, ktorí sa pokúšali verejne na očividných faktoch dokázať existenciu a získanie alternatívnych zdrojov energie relatívne jednoduchým spôsobom a aké boli pokusy „hviezd svetovej vedy“ všemožne diskreditovať ich práce v očiach nevedomej spoločnosti… Nie je tajomstvom, že vo svete „elitnej svetovej vedy“ sa podobné objavy buď verejne odsudzujú a egoisticky vysmievajú (ak došlo k úniku informácií do masmédií), alebo sa neohlasujú vedeckej a svetovej verejnosti. Tak pracuje systém, chrániac sa pred pokusmi o jeho zničenie. Ale v súvislosti s globálnou zmenou klímy planéty nastanú iné časy, lebo čoskoro sa celé kontinenty stretnú s katastrofickými následkami živelných pohrôm a alternatívne zdroje energie sa stanú životne dôležité a nevyhnutné pre všetkých…

Všetky tieto znalosti sa bezpochyby môžu stať dostupné pre ľudstvo, ak sa väčšina ľudí na svete začne medzi sebou priateliť, konsolidovať, zjednocovať do tvorivej spoločnosti mimo systému. Dnes sa ľudstvo nachádza v bode voľby – udržať pôsobiaci systém a ďalej podporovať realizáciu teórie o „zlatej miliarde“ do života, alebo prispievať pomocou nových znalostí PRAPÔVODNEJ FYZIKY ALLATRA k vytvoreniu „zlatého tisícročia“ minimálne pre 25 miliárd ľudí. Času na rozmýšľanie prakticky niet, keďže už teraz ľudstvu katastroficky rýchlo ubiehajú drahocenné, relatívne stabilné dni na to, aby sa stihlo konsolidovať a pokúsilo sa spoločným úsilím odvrátiť najhoršie následky prichádzajúcich globálnych prírodných katakliziem. Najrozličnejšie spoločné postupy národov sveta v tomto procese, zakladajúce sa na kritériách cti, svedomia a skutočných ľudských vzťahoch, budú mať rozhodujúci význam, čo bezpochyby preukáže obrovský vplyv na nastávajúce udalosti a perspektívy existencie ľudskej civilizácie v celom.

Ak sa ľudia z rôznych krajín v riešení rôznych otázok začnú konsolidovať a samostatne sa zjednocovať, nezávisle od národnosti, vierovyznania, sociálneho či iného statusu, mimo politických a žrecovských systémov, zameraných na rozdelenie ľudí, tak je úplne reálne za krátke obdobie vybudovať svetovú spoločnosť tvorenia, kde sa v osnove budú nachádzať všeľudské duchovno-mravné základy. My všetci sme ľudia a máme jedno bydlisko – Zem, jednu národnosť – ľudstvo a jednu hodnotu – život, vďaka ktorej môžeme dôstojne realizovať seba i zmysel svojej existencie vo vyššom duchovno-mravnom aspekte. Teraz len slepý neuvidí hroziace udalosti! Ak dnes nič neurobíme, tak zajtra bude neskoro. Aké dedičstvo zanecháme svojim deťom a vnukom: smrť za hlt vody či život v duchovnej vnútornej slobode? Právo na smrť či právo na život? Pre ľudí je načase vrátiť sa do riečiska dobra a ľudskosti, kým sa koráb civilizácie spolu s jeho vedením nerozbil o skaly politického egoizmu a žrecovskej krutosti. Je čas meniť svoje vzťahy vo svetovej spoločnosti a každý musí začínať od seba. Práve o tomto sa hovorí v koncepcii „ALLATRA“…

Nehľadiac na významné úspechy modernej fyziky, ľudia ešte dostatočne hlboko nechápu procesy, prebiehajúce na Zemi, či v jej hlbinách, na Slnku, či v kozmickom prostredí. Pre porozumenie tomuto sú v tejto vede potrebné fundamentálne nové prístupy a revidovanie celého radu kľúčových teórií. Vyhlásenia o tom, že sa teraz súčasná teoretická fyzika nachádza v kríze, nie sú bezdôvodné. Už asi 100 rokov sa v nej nepozorujú vážne evolučné prielomy, ktoré boli napríklad urobené na konci 19. a začiatku 20. storočia, kedy boli objavené elementárne častice ako elektrón, protón, neutrón, fotón, neutríno atď. Dodnes sa na tomto základe vedú vedecké výskumy, výpočty a vývoj. Počínajúc od 1950-tych rokov sa hlavným nástrojom pre výskum elementárnych častíc vo fyzike stali urýchľovače a predmetom výskumu – nové elementárne častice, ktoré vznikajú pri zrážke urýchlených protónov a elektrónov s hmotou. Ale nepozerajúc na mnohotvárnosť objavených častíc, svetové vedecké hviezdy doteraz nedali odpovede na fundamentálne otázky fyziky: aké sú prvotné základy matérie, ako vznikla a kam mizne. Všetko sa točí okolo urýchľovačov, zvýšenia frekvencie, sily a variácií zrážok častíc, teda okolo nádeje na „štatistickú pravdepodobnosť“ akéhosi praktického zázraku v temnote teórií omylov. Hovorí to o absencii dostatočných znalostí na to, aby bolo možné operovať s presnými informáciami a nie predpovedať a dohadovať sa medzi iným aj o najzložitejších klimatických procesoch.

Ale ako ukazuje prax (a posledné fundamentálne práce skupiny vedcov Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ to potvrdzujú), toto nie je problém vedy ako takej, ale je to problém spotrebiteľskej spoločnosti, ktorej korene sa ukrývajú v egoistických zištných želaniach a panovačných snahách. Veď väčšina svetových vedcov dnes nie je stmelená internacionálnou ideou evolučného prielomu vo fyzike, ktorá pomôže ľudstvu dať sa na cestu rozvoja duchovno-mravnej spoločnosti. Týchto odborníkov vábi zamestnanosť v systémom dobre platených projektoch, za ktoré môžu získať nielen peniaze, ale aj tituly, prémie, posty a všetky ostatné atribúty symbolizujúce systém, ktorý rozdeľuje ľudí podľa akéhokoľvek príznaku. Pri takom prístupe môže mať ich vedecký prielom miesto iba ak v oblasti vynálezov nového druhu zbraní a nových spôsobov zotročenia, manipulácie a likvidácie ľudstva a všetkého živého na planéte.

V súčasnom svete je krajne nutná konsolidácia a zjednotenie v spoločnej ideovej činnosti statočných, zdravo mysliacich vedcov z rôznych krajín sveta, ktorí neslúžia svojej pýche a chápu celú zhubnosť existujúceho systému spotrebiteľskej spoločnosti. Posilní to nielen reálnu efektívnosť prípravy ľudstva na prírodné kataklizmy, ale umožní aj vyklíčiť prvým výhonkom kvetu tvorivej spoločnosti a zjednotenia ľudí na duchovno-mravných základoch mimo politiky a náboženstva. Dnes, vďaka vedcom Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“, existuje vhodná fundamentálna vedecká báza, schopná stmeliť a zjednotiť mnohých talentovaných ľudí, pre ktorých sú v ich činnosti hlavné Ľudskosť a Svedomie. Posledné novinky vedcov, ktorí sú účastníkmi Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“, svedčia o evolučnom prielome v oblasti novej teoretickej a praktickej fyziky, ktorej výskumy sa vedú od roku 1996. Je to práve tá prapôvodná fyzika prírody, ktorá dáva odpovede na fundamentálne otázky: z čoho sa skladá prvotná matéria, ako sa premieňa a kam mizne. Práve pre kľúčové odpovede na tieto otázky, otvárajúce novú epochu rozvoja vedy, bola daná fyzika nazvaná PRAPÔVODNÁ FYZIKA ALLATRA…

…Dnes v radoch Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ existujú statoční, talentovaní vedci, sociálne zodpovední ľudia, ktorí sa venujú nielen problémom v oblasti fundamentálnej fyziky. Mnohí z nich sa venujú aj problémom ekologickej bezpečnosti, koordinácii a uskutočňovaniu fundamentálnych a aplikovaných výskumov v rozličných vedných oblastiach: v geológii, hydrológii, klimatológii, vrátane fyziky atmosféry, geofyziky, biogeochémie, hydrometeorológie, oceánografie. Do okruhu ich vedeckých záujmov patrí tiež klimatické geoinžinierstvo – presnejšie rozpracovanie jeho nového smeru a metód, úplne bezpečných pre celistvosť ekosystému a ľudský život, založených na fundamentálne novom chápaní fyziky – na PRAPÔVODNEJ FYZIKE ALLATRA.

…Nový vývoj v oblasti klimatického geoinžinierstva otvára široké možnosti a perspektívy následnej vedeckej činnosti v tomto smere. Umožňuje realizovať monitoring klímy, pri zohľadnení mnohofaktorovej analýzy definovať chod ďalšieho vývoja udalostí, spojených s klimatickými zmenami, odhaliť kompenzačné mechanizmy prírody a naštartovať potrebné lokálne či celkové zásahy, zamerané na zmeny klimatických podmienok. Posledné novinky našich vedcov v tejto oblasti už teraz dovoľujú dostatočne presne určiť „ohniskové“, resp. tzv. „problémové miesto“ na planéte, ktoré v najbližšej budúcnosti vyvolá nezvratné zmeny. Všetky tieto znalosti nepochybne pomôžu ľuďom inak sa pozrieť na možnosti ľudstva v podmienkach teraz prebiehajúcich procesov v prírode a niekoľkonásobne zvýšiť efektívnosť prípravy na globálne prírodné kataklizmy.

K dnešnému dňu je v tomto smere urobený rad úspešných krokov, ktoré získali pevný vedecký základ a praktické potvrdenie. Počiatočné štádium praktického rozpracovania tohto smeru už demonštruje stabilné výsledky…

…Napríklad 11. marca 2011 došlo na severovýchode Japonska k jednému zo silných zemetrasení s magnitúdou 9,0, ktoré spôsobilo najsilnejšie cunami. Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo vo vzdialenosti 130 km od brehu, v hĺbke 24 km pod morským dnom. Bolo to najsilnejšie zemetrasenie za celé obdobie seizmických pozorovaní na Japonskom súostroví, ktoré vošlo do desiatky najväčších zemetrasení za celú históriu seizmických pozorovaní na celom svete. Viedlo ku katastrofickým následkom pre obyvateľov Japonska i vzniku ťažkej havárie na japonskej jadrovej elektrárni „Fukušima 1“ (Fukushima Daiichi). Podľa hodnotení vedcov k takým silným zemetraseniam v oblasti ostrova Honšú – najväčšieho ostrova Japonského súostrovia, nedochádza častejšie ako raz za 600 rokov. Dáta zo satelitu zaznamenali, že v dôsledku tohto zemetrasenia sa východné pobrežie ostrova Honšú premiestnilo o 2,5 m na východ. A polostrov Ošika, ktorý sa nachádza na severovýchode ostrova Honšú sa posunul o 5,3 m v juhozápadnom smere a klesol o 1,2 m.

Táto udalosť vyvolala vo svetovom vedeckom prostredí zvláštne obavy. Veď výška vĺn a plocha územia, ktorá sa ocitla pod vodou, prekonali všetky stávajúce predbežné výpočty japonských vedcov. Katastrofa takého rozsahu ukázala, nakoľko nepripravenou na podobné kataklizmy bola dokonca tak vysoko technicky rozvinutá krajina ako Japonsko (jeden z lídrov v oblasti fundamentálnych vedeckých výskumov) a nakoľko je nešťastie jednej krajiny nešťastím celého ľudstva…

…K čomu došlo? Aktivizovala sa Tichooceánska litosferická platňa v zónach subdukcie. Táto udalosť sa stala svojráznym indikátorom novej fázy seizmickej aktivity, spojenej so zrýchlením pohybu tejto litosferickej platne. Posun geomagnetických pólov, nachádzajúcich sa vo Východnej Sibíri a v Tichom oceáne, na ktoré pôsobia v prvom rade vyššie spomenuté kozmické faktory, viedol k širokosiahlym zmenám dlhodobých magnetických variácií na teritóriu japonského archipelágu. Vedci, ktorí analyzovali následky živelnej pohromy, stanovili, že pred začiatkom seizmickej aktivity sa objavili anomálie magnetického poľa Zeme. Ďalšie prognózy rôznych svetových vedcov sa tvorili práve so zohľadnením toho, že v susedných ohniskových zónach, ktoré sa „nespustili“, budú tektonické napätia ešte intenzívnejšie a budú sa nachádzať na kritickej úrovni. Z toho vyplynuli prognózy, že v období do roku 2015 má Japonsko očakávať sériu katastrofických zemetrasení s magnitúdou vyše 8,0 a cunami a celosvetová verejnosť sa má pripravovať na vážne následky vyčíňania živlov na súostroví, pri zohľadnení toho, aké množstvo atómových elektrární sa nachádza na území tohto štátu.

V súvislosti s podobnými vyhláseniami, pre vedeckú skupinu Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“, venujúcu sa novému smeru klimatického geoinžinierstva, predstavovala v tej chvíli táto zóna osobitný záujem pre skúmanie možností odvrátenia neželateľného vývoja udalostí nielen pre danú krajinu, ale aj pre celé ľudstvo. Teraz je už, vďaka výskumnej práci danej vedeckej skupiny, možné hovoriť o nasledovnom… netypické slabnutie radiačného pozadia po katastrofe na AE „Fukušima 1“ … dosiahnutie relatívnej stability v tejto oblasti v dôsledku aktivácie kompenzačného mechanizmu, ktorý redukuje napätie kompresie – napätie veľkej sily, vychádzajúce z hlbín Zeme, v dôsledku jeho rozdelenia na množstvo malých zemetrasení…

 

Seizmická aktivita s magnitúdou ≥ 4,5 v Japonskom a Malajskom súostroví za október-november 2014

Avšak zvýšená seizmická aktivita – to nie je jediný problém tohto regiónu. Na Japonskom súostroví je skoncentrovaných okolo 7% všetkých sopiek planéty, vrátane supervulkánu – gigantickej sopečnej kaldery Aira, ktorá dnes v súvislosti s aktivitou jej sopiek predstavuje vážne nebezpečenstvo…

…Počínajúc rokom 2013 spadá do oblasti výskumných záujmov vedeckých skupín Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ aj vulkanológia. Bolo to spojené so štúdiom správania neutrín a septónového poľa Zeme a tiež s rozpracovaním nových metód prognózovania sopečných erupcií a skúmaním súčasných magmatických formácií geodynamických sústav. Naši vedci, pracujúci v oblasti neutrínovej geofyziky a neutrínovej astrofyziky pri pozorovaní správania neutrín vychádzajúcich z hlbín Zeme, vyčíslili jednoznačné závislosti..

Bolo zistené, že v období od januára 2010 do októbra 2014 celková emisia neutrín a napätie septónového poľa Zeme klesli o 12%. V tom istom čase je pozorovaná zvýšená emisia neutrín a zvýšenie septónového poľa v „ohniskových“ zónach planéty. A táto okolnosť krajne znepokojuje, pretože svedčí o tom, že procesy prebiehajúce v hlbinách Zeme nadobúdajú nezvratný charakter…

Istotne, toto sú zatiaľ prvé kroky v oblasti výskumu správania neutrín a septónového poľa so zreteľom na vulkanológiu. Kým v oblasti seizmológie už sú na základe uskutočnených vedeckých výskumov rozpracované prístupy na získanie konštruktívnych výsledkov a nájdené potrebné a dostatočné podmienky, zabezpečujúce optimálnosť použitia adaptívnych mechanizmov, tak v oblasti vulkanológie sa ešte výskum vplyvu adaptačných mechanizmov na planetárne sopečné a primerane aj meteorologické procesy nachádza v štádiu experimentálnych štúdií. Ale už teraz je jasné, že aj tento mladý, dynamicky sa rozvíjajúci smer vedy, umožňujúci študovať zdroje energie, mechanizmy a riziká, vyvolávajúce sopečné erupcie, je perspektívny a vyžaduje ďalšie detailnejšie výskumy. Poskytuje možnosť získať presné výsledky a objektívne informácie dištančne, bezpečne a dlho pred udalosťou! A to ho kvalitatívne odlišuje od súčasnej vedy „včerajšieho dňa“…

…Naviac, prvé nádejné výsledky dlhodobého pozorovania (počínajúc januárom 2013), získané o kaldere Aira, ukázali dôležitosť použitia experimentálnych adaptívnych mechanizmov, nehľadiac na to, že hladina stabilizačného stavu je zatiaľ ešte pomerne diskrétna. Plynulosť zmeny konkrétnych hodnôt určitých efektívnych faktorov v rámci výchylky od optimálnych hodnôt je podmienená formovaním labilných adaptácií… Pozorovania, vykonané od januára 2013 dokazujú, že dané adaptívne mechanizmy úspešne blokujú vedľajšie a nežiadúce javy, ktoré sú schopné vytvoriť podmienky pre vznik možných rizík a hrozieb a rozvoj krajne nebezpečného variantu udalostí…

Seizmická, septónová a neutrínová aktivita v oblasti kaldery Aira (Japonsko) v rokoch 2010-2014

Graf č. 11.

V procese výskumu sa zisťuje podstatná úloha kozmických faktorov na aktivizáciu vnútornej dynamiky Zeme, o čom svedčia také ukazovatele, ako neutrínová emisia a napätie septónového poľa Zeme… Adaptívne mechanizmy umožňujú stanoviť fázovú variabilitu a dynamiku procesov prebiehajúcich v hlbinách Zeme, spojených s formovaním konkrétnych podmienok pre tektonické javy, a tiež zistiť ich determinanty… Rozpracované adaptívne mechanizmy sú založené na princípoch spätnej väzby: v odpoveď na vonkajšie či vnútorné zmeny vyvolávajú ezoosmický impulz, stimulujúci vytvorenie podmienok pre adekvátne reakcie a kontra posuny (čiže pre aktívnu protireakciu, rovnajúcu sa silou aktivizácii na ezoosmickej úrovni). Taká diskrétna stimulácia pokračuje dovtedy, kým sa neobnovia rovnovážne vzťahy medzi endogénnymi a exogénnymi silami, vyvolávajúcimi javy, ktoré provokujú problémy vzájomných vzťahov tektoniky a magmatických procesov, vedúce k zemetraseniam a sopečným erupciám. Takto dané adaptívne mechanizmy stabilizujú a podporujú túto relatívne bezpečnú úroveň, dodávajú určitú stálosť na pozadí neustálej variability podmienok tohto prostredia, o čom svedčia uvedené grafy.

V uskutočňovaných výskumoch bola odhalená jedna maximálne výstražná skutočnosť. Súdiac podľa grafov emisie neutrín a napätia septónového poľa Zeme, je pozorovaná tesná súbežnosť medzi procesmi, prebiehajúcimi v najstarších kalderách – kaldere Aira (prefektúra Kagošima, región Kjúšú, Japonsko) a Yellowstonskej kaldere (štát Wyoming, USA), nehľadiac na to, že ich oddeľuje Tichooceánska platňa.

Seizmická, septónová a neutrínová aktivita v oblasti kaldery Yellowstone (USA) v rokoch 2010-2014

Graf č. 14.

Bolo spozorované, že procesy, ktoré prebiehajú v ich hlbinách, sú určitým spôsobom medzi sebou vzájomne spojené a dosť často vzájomne podmienené. Zistilo sa, že dokonca aj po aktivácii adaptívnych mechanizmov v kaldere Aira, zostávali emisie neutrín a napätie septónového poľa, zaznamenané ako v oblasti kaldery Aira (Japonsko), tak i v Yellowstonskej kaldere (USA), prakticky identické. Na grafe vidno krivku, ukazujúcu ich trvalý rast – a to nehľadiac na adaptívnymi mechanizmami umelo zdržiavanú seizmickú aktivitu v kaldere Aira. Všetky tieto i mnohé iné fakty svedčia o akumulácii energie v hlbinách Zeme, ktorá je počas svojho uvoľnenia schopná vyvolať ničivú celoplanetárnu katastrofu. Podľa výpočtov našich odborníkov k tomu dôjde v najbližších desaťročiach. Ak súčasne explodujú dva supervulkány (kaldera Aira a Yellowstonská kaldera), rozmiestnené v rôznych častiach sveta, tak to hrozí úplnou likvidáciou ľudstva…

Neutrínová aktivita v oblasti kaldery Aira (Japonsko) a kaldery Yellowstone (USA) v rokoch 2010-2014

Graf č. 15.

Septónová aktivita v oblasti kaldery Aira (Japonsko) a kaldery Yellowstone (USA) v rokoch 2010-2014

Graf č. 16.

…V kaldere Aira (Japonsko) sa po uvedení do činnosti adaptívnych mechanizmov dynamika seizmickej aktivity významne znížila. V Yellowstonskej kaldere (USA), kde seizmická aktivita vyvíjajúca sa prirodzeným, prírodným spôsobom, za tú istú časovú periódu významne vzrástla… Je isté, že ďalší výskum pôsobenia adaptívnych mechanizmov, rozpracovaných na základe PRAPÔVODNEJ FYZIKY ALLATRA, poodhaľujúcich oponu tajomstiev zdrojov hlbinnej energie Zeme a spätosti vulkanizmu s tektonikou nadobúda dôležitý, prioritný význam v podmienkach súčasných reálií…

Porovnanie seizmickej aktivity kaldery Aira (Japonsko) a kaldery Yellowstone (USA) v rokoch 2010-2014

S rozvojom PRAPÔVODNEJ FYZIKY ALLATRA možno s istotou prehlásiť, že kontrolovať prírodné procesy je úplne reálne. Istotne, rozumie sa, že všetky tieto inovácie a umelé stimulácie adaptívnych mechanizmov zatiaľ nesú dočasný charakter a žiaľ, globálnym prírodným katastrofám, spojeným s procesmi prebiehajúcimi v litosfére, hydrosfére a atmosfére sa v najbližšom čase nebude dať vyhnúť. Napríklad, pozorovania netypického správania neutrín a septónového poľa, urobené pri výskume v oblasti vulkanológie a seizmológie, už teraz umožňujú dôjsť k nasledovným záverom. Pravdepodobnosť toho, že v najbližších 10 rokoch v dôsledku veľkých erupcií a zemetrasení môže byť zničené japonské súostrovie a život na ňom, činí 70%. A pravdepodobnosť toho, že k tomu dôjde v priebehu najbližších 18 rokov, je 99%. Pri zohľadnení vplyvu kozmických faktorov i zvýšenej seizmickej a sopečnej aktivity v tomto regióne, ku globálnej katastrofe môže dôjsť v ľubovoľnom okamihu. A to vyvoláva mimoriadne obavy o ľudí, žijúcich na daných územiach a poskytuje jasné pochopenie toho, že už teraz je nutné konsolidovať úsilie medzinárodnej spoločnosti pre podporu záchrany života viac ako 127 miliónov ľudí a ich včasného premiestnenia na kontinent do bezpečnejších oblastí pobytu.

Žiaľ, k dnešnému dňu naši vedci, skúmajúci vulkanológiu z pohľadu novej fyziky – PRAPÔVODNEJ FYZIKY ALLATRA, robia iba prvé kroky v oblasti sopečného inžinierstva. Veď táto mladá vetva vedy je v počiatočnom štádiu svojho formovania. Pre urýchlenie procesu intenzívneho rozvoja tohto smeru je nutné priviesť veľké množstvo odborníkov z najrôznejších vedeckých oblastí. A to nie sú len tisíce odborníkov. To sú v prvom rade profesionáli vo svojej veci – dôstojní, rozumní ľudia, slobodní vo svojom myslení od balamutenia spotrebiteľského systému, schopní nezištne, vo voľnom mimopracovnom čase zdokonaľovať tento smer nie kvôli peniazom či vytvoreniu nového druhu zbraní, ale kvôli najvyšším humánnym cieľom a zachovaniu života budúcich generácií…

…V procese štúdia nového smeru geoinžinierstva sa podarilo odhaliť nesúlad medzi údajmi, ktoré sú verejne predstavené svetovej verejnosti a realitou dnešného dňa… Tento problém sa však týka aj moderných tektonických máp. Konkrétne, Severoamerická litosferická platňa nie je taká celistvá, ako ju prezentovali skôr. Posledné údaje ukazujú, že na kontinentálnej kôre tejto platne dochádza k intenzívnemu formovaniu štiepenia, prechádzajúceho do zlomu po hranici, ktorá prakticky delí územie terajšieho štátu USA na dve polovice. Zohľadňujúc, že napätie v tejto zóne popri línii formovania zlomu narastá každým dňom a v najbližšej dobe podľa všetkých výpočtov…

…Blízkosť polohy Yellowstonskej kaldery (štát Wyoming, USA) k tejto línii a tiež kaldery Long Valley (štát Kalifornia, USA) a kaldery Valles (štát Nové Mexiko, USA), vyvoláva zvláštne obavy. V posledných rokoch osobitne znepokojuje aktivita najväčšieho supervulkánu na Severoamerickom kontinente – Yellowstonskej kaldery, ktorej rozmery sú podľa odhadu odborníkov približne 55 km x 72 km. Ako už bolo v tejto správe spomenuté, v poslednej dobe sa supervulkán významne aktivizoval, zvýšil sa počet podzemných otrasov. Na začiatku apríla 2014 došlo v Národnom parku Yellowstone k zemetraseniu, ktoré donedávna odborníci klasifikovali ako najsilnejšie na tomto mieste za posledných 30 rokov. Táto informácia, jedna z mála tohto typu o Yellowstonskej kaldere, sa stala dostupná pre svetovú verejnosť (od roku 2004 úrady USA sprísnili režim návštevnosti Yellowstonského národného parku, niektoré jeho zóny a informácie o procesoch, ktoré v nich prebiehajú, boli pre verejnosť uzavreté). Miestni obyvatelia si všimli nezvyčajné správanie zvierat a informácie o tom sa dostali na internet. Napríklad bizóny a jelenia zver urýchlene opúšťali územie parku a zachraňovali sa útekom. Mimochodom, mnohé zvieratá cítia prudké, skokovité zvýšenie napätia septónového poľa Zeme, preto sa začínajú zachraňovať útekom z oblasti budúcej živelnej pohromy ešte pred samotnou udalosťou…

…Skupinou vedcov Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ bol zistený ešte jeden nezvyčajný jav, spojený so zmenou napätia septónového poľa Zeme Odhalili predtým neznámu skutočnosť, predchádzajúcu živelným prejavom v prírode: doslova 7-8 hodín pred vznikom tornád v miestach ich vzniku a na dráhe budúceho postupu dochádza k prudkému zvýšeniu napätia septónového poľa Ale zatiaľ je skoro robiť akékoľvek závery, nakoľko tento jav bol odhalený nedávno a potrebuje ďalšie detailnejšie štúdium…

…Počnúc rokom 2002 začali vedci v Národnom parku Yellowstone pozorovať nasledovné úkazy: vznik nových gejzírov, deformácie zemského povrchu, zvýšenie teploty pôdy do bodu varu, výskyt nových prasklín a trhlín, cez ktoré dochádza k výronu sopečných plynov, obsiahnutých v magme a mnohé iné nebezpečné príznaky prebudenia supervulkánu. Je znepokojujúce, že tieto ukazovatele niekoľkonásobne prevyšujú ukazovatele predchádzajúcich rokov. Toto všetko svedčí o tom, že sa magma Yellowstonského supervulkánu niekoľkokrát zvýšenou rýchlosťou začína približovať k zemskému povrchu. V apríli 2014 bolo vedeckou skupinou Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ zaregistrované nielen prudké skokovité zvýšenie emisie neutrín v tejto oblasti, ale aj zvýšenie napätia septónového poľa. Súdiac podľa grafov správania sa neutrín a rastu napätia septónového poľa v apríli 2014, sa Yellowstonský supervulkán nachádzal na hrane erupcie. Ale ešte viac znepokojuje to, že po relatívnej stabilizácii ukazovatele tempa aktivity opäť začínajú rásť, čiže sopečné procesy v tejto chvíli intenzívne naberajú silu…

Pri najskromnejších prognózach rozličných vedcov môže mať supererupcia Yellowstonskej kaldery globálny vplyv na prudkú zmenu klímy na celej planéte. Ale najhoršie je to, že je schopná okamžite vykynožiť život takmer na celom kontinente. Vedci namodelovali túto situáciu a dospeli k záverom, že už v prvých minútach po erupcii bude vyhubené všetko živé v polomere 1 200 km, pretože zóna priliehajúca k sopke bude obeťou pyroklastických prúdov zložených z rozžeraveného plynu a popola. Tie sa šíria rýchlosťou blízkou rýchlosti zvuku a ničia všetko na svojej ceste. Druhá zóna pokryje popolom celé územie USA a časť Kanady, čo povedie k záhube ľudí, nachádzajúcich sa v tej chvíli v tejto zóne, spôsobenej udusením a zrútením budov. A toto zďaleka nie sú všetky smrteľné a ničivé následky…

…Celá táto dozrievajúca katastrofická situácia na Severoamerickom kontinente sa v tejto chvíli prehlbuje ešte aj výraznou ekonomickou krízou spoločnosti, žijúcej na spomenutom teritóriu…

Už nie je tajomstvom, že v najbližšej dobe svetová mena „náhle“ prestane existovať a stane sa lacnejšia ako papier, na ktorom je vytlačená. Nech akokoľvek skrývajú túto skutočnosť, ale predsa sa to už dnes dostalo na verejnosť. Dôjde k tomu nečakane, napokon ako vždy (poznávame rukopis svetových scenáristov) a stovky miliónov ľudí nielen tohto vedúceho štátu, ale aj iných štátov sveta sa za jednu noc stanú žobrákmi. Dá sa pochopiť, nakoľko ťažká bude ich situácia v podmienkach spotrebiteľskej spoločnosti…

…Krach svetovej meny sa prejaví vážnou ekonomickou krízou na celom svete. Bude to mať vplyv najmä na obyvateľov tých krajín, ktoré na to neboli pripravené Ak berieme do úvahy neodvratné globálne prírodné katastrofy na Severoamerickom kontinente v najbližších desaťročiach, jedná sa tu už o stovky miliónov klimatických utečencov. A to je vážny problém pre celý svet. Je nutné zohľadňovať, že realita pre ľudí, neprispôsobených k prežívaniu v extrémnych podmienkach, prakticky stáročia žijúcich pokojne, bez akýchkoľvek vážnych nedostatkov a otrasov, bude krutá…

…Už dnes sú ľudia nútení opúšťať svoje domovy a hľadať útočisko v iných krajinách v dôsledku problémov, spojených so živelnými pohromami, zmenou klímy, ozbrojenými zrážkami, vojnami, konfliktmi, ekonomickými krízami. Sú považovaní za najzraniteľnejšiu kategóriu obyvateľov, trpiacich núdzou, zvýšením svetových cien a iných faktorov.

Podľa správ Medzinárodnej federácie spoločnosti Červeného Kríža a Červeného polmesiaca v roku 2013 bolo pri viac ako 300 živelných nešťastiach postihnutých viac ako 100 miliónov ľudí.

Stačí sa zoznámiť so skúsenosťami života utečencov a nútených presídlencov z rôznych krajín pre pochopenie toho, čo čaká týchto ľudí (ale vo všeobecnosti aj každého človeka, ktorý sa zhodou okolností ocitol v pozícii utečenca) v súčasnej spotrebiteľskej spoločnosti, v ktorej dominuje egoistický systém hodnôt. Problémy, na ktoré zvyčajne narážajú utečenci, to nie je iba absencia príbytku, potravín, medikamentov, odevu, možnosti získavať pracovný príjem na nájom bývania a zaopatrenie rodiny, ale aj extrémne ťažké podmienky života na novom mieste, problém sociálnej adaptácie, incidenty s miestnymi obyvateľmi kvôli nedostatku elementárnej ľudskosti vo vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi. Vznikajú otázky: „Prečo sú v spotrebiteľskom svete vytvorené skryté podmienky pre to, aby svetová spoločnosť ustavične pociťovala umelo vytvorenú nestabilitu a počet nelegálnych utečencov katastroficky rástol a bol niekoľkokrát väčší, ako počet legálnych utečencov? Kto je zainteresovaný na takejto situácii?“

Problém utečencov pri hľadaní obydlia a práce. Napríklad, po ozbrojenom konflikte v Sýrii počet obyvateľov susedného štátu Libanonu kvôli prílivu utečencov stúpol o štvrtinu. Zapríčinilo to ekonomické a sociálne následky vo sfére bývania a zamestnanosti. Prúd sýrskych utečencov je využívaný miestnou mocou na najnáročnejšie práce.

Problém presťahovania utečencov do iných krajín. V rôznych častiach sveta sa často opakujú identické tragické „náhodné“ incidenty, spojené so smrťou migrantov počas morského prevozu do iných krajín nelegálnou cestou. Napríklad, podľa správ Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov sa pozoruje zvýšenie počtu obetí medzi migrantmi, ktorí sa rozhodli hľadať útočisko v iných krajinách. K mnohým takým prípadom došlo v Stredozemnom mori u ľudí, ktorí sa uchýlili k službám pašerákov z Líbye, túžiac sa dostať do Európy pri hľadaní obydlia a práce. V roku 2014 sa len podľa oficiálnych prameňov utopilo 500 migrantov. A počet mŕtvych nelegálnych migrantov v dôsledku prevozu z Afriky na Arabský polostrov cez Adenský záliv už presiahol celkový počet obetí za predchádzajúce tri roky.

Ťažké podmienky prežívania utečencov. V táboroch, kde žijú ľudia, ktorí chcú získať status utečenca, často vznikajú rozličné incidenty, spojené s ťažkými podmienkami prežívania a so vznikom konfliktnej situácie ako v samotných táboroch, tak aj s miestnymi obyvateľmi. Napríklad tragické udalosti, ku ktorým došlo v austrálskych táboroch, v ktorých žijú ľudia z rôznych krajín sveta, snažiaci sa získať status utečencov. Na ostrovoch v Tichom oceáne, priliehajúcich k Austrálii, sa v neznesiteľných podmienkach (a ešte i v nepriaznivých klimatických podmienkach v týchto oblastiach a pri extrémne nízkom hmotnom zabezpečení miestneho obyvateľstva) pokúša prežiť veľké množstvo utečencov z rôznych krajín sveta. Títo ľudia sa snažili dostať do Austrálie po mori nelegálnou cestou. Ale v posledných rokoch austrálska vláda sprísnila vnútornú politiku voči takýmto utečencom. Začala posielať týchto ľudí do ostrovných táborov, rozkladajúcich sa ďaleko od pevninskej časti, zabraňujúc im v presídľovaní na pevninu. Prirodzene, že táto celková situácia vyvoláva protesty ľudí, ktorí sa stali rukojemníkmi danej situácie a ktorí nemajú prostriedky pre návrat do svojej vlasti.

Problém nepokojov a vyprovokovaných incidentov. Tento problém v tej či onej podobe existuje na rôznych miestach zemegule, kde žijú utečenci. Napríklad 25. augusta 2014 v Istanbule v Turecku po súkromnom incidente došlo k masovým nepokojom a zrážkam medzi miestnymi obyvateľmi a sýrskymi utečencami. K analogickým situáciám dochádzalo predtým v oblastiach hraničiacich so Sýriou – v provinciách Gaziantep a Hatay. To je typický príklad, charakteristický aj pre iné oblasti sveta, v ktorých sú nútení žiť utečenci.

Na jednej strane sú v súčasnom svete zaregistrované rozličné medzinárodné dokumenty, listiny práv človeka. Existuje Všeobecná deklarácia ľudských práv. Existujú iné dokumenty OSN, kde sú sformulované práva a niektoré povinnosti medzinárodných organizácií a štátov vo vzťahu k utečencom (Konvencia o statuse utečencov z roku 1951), medzinárodné dohody, napríklad New Yorkský protokol (1967), týkajúci sa statusu utečencov atď. V nich sa hovorí o právach utečencov, ako sú: právo na život, na slobodu, nedotknuteľnosť osobnosti, rovnosť pred zákonom, právo na slobodu pohybu, voľbu miesta pobytu, právo na učenie i prácu a primerane aj o povinnostiach štátov s týmto súvisiacich. Na druhej strane, na papieri je všetko nádherne popísané, ale v skutočnosti… Ak by sa toto všetko skutočne svedomite plnilo a zo strany štátov by existovala aktívna podpora týchto humánnych princípov, tak by problém utečencov v súčasnom svete nebol taký ostrý…

…Spoliehať sa na pomoc akéhokoľvek štátu v podmienkach spotrebiteľskej spoločnosti je krajne naivné, keďže vládcovia štátu sa v prvom rade nebudú starať o ľudí, ale o vlastné výhody. Nechávať také množstvo nútených presídlencov napospas osudu je mimoriadne nebezpečné, pretože sa to všetko nakoniec preleje do agresie a vojny za kúsok chleba a hlt vody. Tento problém je potrebné riešiť dnes. Treba chápať, že korene tohto problému vyrastajú z egoistických šablónovitých postojov spotrebiteľského systému, ktorý sa fraktálne opakuje od jednotlivca k celej spoločnosti. Vec je v samotných ľuďoch a v prvom rade treba zmeniť myslenie človeka, myslenie svetovej verejnosti zo spotrebiteľského vektora na duchovno-mravný, tvorivý vektor. Spoločnosť, v ktorej dominuje spotrebiteľské myslenie, je odsúdená na záhubu.

Jednoduchý príklad, ktorý odráža skutočnosť dnešného dňa. Ak preskúmame reakcie ľudí (ktorí žijú v rôznych krajinách a majú nie najhoršie ľudské vlastnosti), prijímajúcich u seba príbuzných, ktorí sa stali utečencami, alebo nedobrovoľnými presídlencami, tak môžeme odhaliť jedny a tie isté šablóny systému spotrebiteľskej spoločnosti, ktoré vyvolávajú v ľuďoch antipatiu vo vzájomných vzťahoch, konflikty a rozdelenie. Konanie týchto ľudí je v danej situácii fakticky štandardné a zrkadlí životné zvyky v podmienkach spotrebiteľskej spoločnosti. Správanie sa líši len v nepatrných nuansách, spojených s tradíciami tých či oných národov. Spočiatku ľudia príbuzným, ktorí sa ocitli v biede, ponúkajú svoju pomoc, vychádzajúc z najlepších, dobrých pohnútok. Ale potom uplynie mesiac, druhý, situácia v zóne nešťastia sa nestabilizuje a ľudí treba nakŕmiť, zaodieť atď. Samému sa treba potisnúť, teda žiť inak, ako si zvyklo ľudské ego. Štandardná je situácia, keď si utečenci nemôžu na novom mieste v priebehu mesiaca nájsť prácu či zohnať zamestnanie. V týchto podmienkach v procese spoločného života vznikajú vzájomné pretenzie, dochádza k vyjadrovaniu nespokojnosti počnúc bežnými otázkami a končiac vyjadrením celkových politických pretenzií, prevzatých z masmédií. Veď podobná nálada je vytváraná systémom umelo, pri programovaní ľudí prostredníctvom svetových masmédií na rozdelenie rôzneho druhu, na vojnu, na vzájomné rozbroje z akejkoľvek príčiny (kvôli biznisu, kvôli pôde, kvôli potravinám atď.), namiesto pokojného spolunažívania a vzájomnej pomoci v každom nešťastí.

V dôsledku nahromadenia negatíva, „diskomfortu“, spojeného so zmenou podmienok života a narušením zón „komfortu“ a osobného priestoru, sa spúšťajú šablóny egoizmu a dochádza k hádkam a škandálom. Prečo? Pretože celý systém od mikroúrovne po makroúroveň pracuje na rozdelení ľudí. V spoločnosti vcelku niet vzájomného porozumenia a ľudomilnosti. Vlastný egoizmus, napájaný spotrebiteľským systémom, buduje model personálneho impéria, vraj „všetko sa točí okolo mňa“, „to sú vaše problémy, prečo by som mal trpieť“, atď. Čiže ľudia začínajú zakúšať vzájomnú agresiu a nenávisť, namiesto vzájomnej úcty, chápania situácie a uvedomenia si toho, že globálne problémy sa nevyriešia v krátkej lehote. A tu bez pevnej duchovno-mravnej pozície, bez úprimného ľudomilstva, bez tolerantnosti, trpezlivosti a vzájomnej pomoci bude pre ľudí prekonanie takejto situácie veľmi komplikované.

Táto situácia na úrovni príbuzenských, rodinných vzájomných vzťahov, sa fraktálne opakuje na úrovni štátov a celej svetovej spoločnosti. Berúc do úvahy blížiace sa globálne kataklizmy, samotní ľudia musia začať meniť svoj vzťah k sebe i ku spoločnosti tu a teraz. Veď nie je známe, kým budeš zajtra – utečencom či prijímajúcou stranou, a aké budú tvoje šance na prežitie v tej či onej situácii. V súčasnom svete globálnych klimatických zmien nie je možné zaručiť sa ani za jednu piaď zeme pred vyhliadkou nových extrémnych anomálií prírody, predstavujúcich nebezpečenstvo dokonca aj pre relatívne stabilné oblasti prežívania. Inými slovami, pred všemožnými narastajúcimi rizikami nikto nie je poistený a klimatickým utečencom sa už zajtra môže stať každý z nás. V tejto súvislosti je extrémne dôležité globálne a rýchlo meniť hodnoty spoločnosti zo spotrebiteľského formátu na duchovno-mravný, tvorivý formát, kde by dobro, ľudskosť, svedomie, vzájomná pomoc, priateľstvo a dominovanie duchovno-mravných základov stáli na prvom mieste vo vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi, nezávisle na ich národnosti, vierovyznaní, sociálnom postavení a iných podmienených umelých rozdeleniach svetovej spoločnosti. Keď sa všetci ľudia budú snažiť vytvárať život, vhodný pre všetkých naokolo, tak v tomto živote budú zachovávať seba i svoju budúcnosť…

Všetky vyššie spomenuté informácie ukazujú na to, že predpovedať zmeny v lokálnej oblasti Zeme, resp. evolúciu klimatického systému planéty je dnes pre nás oveľa jednoduchšie, ako pripraviť ľudí k pokojnej existencii v podmienkach najbližšej budúcnosti. S prihliadnutím na blížiacu sa globálnu zmenu klímy v maximálne skrátenej lehote je už možné otvorene vyhlásiť, že plány svetovej elity na zriadenie ich nového svetového poriadku sa ani pri všetkej ich túžbe a úsilí nestihnú zrealizovať. Ten nástroj, ktorým manipulovali, sa veľmi skoro stane nefunkčný. V súlade s tým sa veľmi rýchlo rozpadnú ich systémy podvodu a zámen, ktoré ľudí zjednocovali iba na papieri a vo virtuálnych číslach im sľubovali lepšiu budúcnosť…

V podmienkach globálnych katakliziem ľudia zostanú so svojimi problémami osamotení a nebudú sa mať na koho spoľahnúť. Už dnes sa treba pripravovať na „hodinu X“. Teraz je ešte pre ľudí ťažké uvedomiť si, že štát je zložený zo samotných ľudí a nie tých, ktorým oni delegovali svoju moc a ktorí si pri vzniku nebezpečenstva v prvom rade budú zachraňovať vlastný život. Veď od toho, nakoľko dnes, tu a teraz, budú ľudia zjednotení a rozumní vo svojom konaní, závisí, či budú mať zajtra, teda či dokážu zachovať život svojim deťom a vnukom, predĺžiť existenciu ľudstva v tomto pre všetkých zložitom období…

Potrebné sú urýchlené mimoriadne opatrenia, zjednocujúce ľudí do jednej priateľskej svetovej rodiny, veď nikto si individuálne neporadí s globálnymi problémami najbližších rokov, či je to človek, rodina, spoločnosť, mesto alebo štát. Práve s týmto cieľom bolo založené Medzinárodné spoločenské hnutie „ALLATRA“ – verejné svetové hnutie mimo politiky a mimo náboženstva, ktoré už dnes zjednocuje stovky tisíc ľudí z viac ako 200 krajín sveta. Celá jeho činnosť je zameraná na priateľstvo a zjednotenie ľudí z rôznych krajín cez spoločné projekty, spoluprácu a konsolidáciu úsilia v tvorivých dielach. Je potrebné vylučovať všetko, čo rozdeľuje ľudí a nachádzať všetko, čo ľudí zjednocuje, čo ich robí ľudskejšími a humánnejšími vo všetkých vzťahoch. Len neľudia môžu klásť odpor takémuto totálnemu, skutočne všeľudovému zjednoteniu a svornej družbe medzi národmi sveta.

Hlboké chápanie toho, že v základe všetkých problémov vo svetovej spoločnosti leží duchovno-mravná kríza, viedlo k vytvoreniu jedného z rozsiahlych zjednocujúcich projektov verejného hnutia – GLOBÁLNEJ PARTNERSKEJ DOHODY ALLATRA (http://allatra-partner.org). Je to verejná spoločenská iniciatíva, ktorá konsoliduje sociálne aktívnych, čestných riadiacich pracovníkov firiem a iných organizácií vo všetkých sférach práce, stojacich v predvoji tejto medzinárodnej spoločenskej iniciatívy, zameranej na prekonanie duchovnomravnej krízy svetovej spoločnosti. Títo ľudia už dnes z dobrovoľnej iniciatívy zobrali na seba zodpovednosť za zavedenie a realizáciu vo svojej poctivej pracovnej praxi všeobecne uznaných duchovno-mravných 7 OSNOV ALLATRA – základu pre praktickú realizáciu modelu duchovno-tvorivej spoločnosti cestou ustanovenia kvalitatívne nového formátu vzájomných vzťahov medzi ľuďmi v pracovnej sfére fungovania spoločnosti.

Dôležité je zvýšiť úroveň informovanosti spoločnosti o problémoch najbližšej budúcnosti. Všetci sociálne aktívni ľudia by mali už dnes prijať aktívnu účasť v zjednotení a zomknutí svetovej spoločnosti, ignorujúc všetky egoistické, sociálne, politické, náboženské a iné bariéry, ktorými systém ľudí umelo rozdeľuje. Len po zjednotení svojich snáh o svetovú solidaritu nie na papieri, ale v konaní, bude možné stihnúť pripraviť väčšinu obyvateľov planéty na tie planetárne klimatické i svetové ekonomické globálne otrasy a zmeny, ktoré sa blížia. Každý z nás môže v tomto smere urobiť veľa užitočného! Pri zjednotení ľudia zdesaťnásobujú svoje možnosti.

Dnes je vo svete mnoho rozumných, poctivých ľudí, žijúcich podľa Svedomia, ktorí sú v predvoji verejných iniciatív. Mnoho talentovaných vedúcich a riaditeľov podnikov, schopných stmeliť a zjednotiť ľudí na duchovno-mravných základoch. Sú to statoční ľudia, ktorí sa neschovávajú za klapkami a ilúziami systému, ale mu vzdorujú v miere svojich síl a možností, pravdivo informujú svoje pracovné kolektívy o realite dnešného dňa. Všetci ľudia dobrej vôle sú schopní prijať aktívnu účasť v zmene terajšej situácie – zmene ideológie svetovej spoločnosti zo spotrebiteľského formátu myslenia na duchovno-tvorivý formát, na potvrdenie priorít vzájomnej pomoci, družby, duchovno-mravných vzájomných vzťahov medzi ľuďmi v spoločnosti nie v slovách, ale v skutkoch. Ľudia musia zavrhnúť všetky rámce a podmienenosti, musia sa konsolidovať tu a teraz. Príroda nepozerá na funkcie a hierarchiu, keď sa osopuje svojím tisícročným hnevom, a len prejav skutočnej solidarity medzi ľuďmi, založenej na ľudskej dobrote, je schopný poskytnúť ľudstvu šancu na prežitie…

…Po spojení vedeckého potenciálu svetového spoločenstva je možné urýchliť štúdium pre prežitie ľudstva strategicky dôležitej vedy – PRAPÔVODNEJ FYZIKY ALLATRA, otvárajúcej všestranné perspektívy vo vedách, darujúcej víťazstvo nad akoukoľvek chorobou, možnosť získania potrebnej energie doslova zo vzduchu, potravín a vody z jednoduchého spojenia elementárnych častíc. A v najbližšej perspektíve – vytvorenie ľubovoľných živých i neživých objektov (to už dnes potvrdzuje rad úspešných experimentov v tejto oblasti). To v základe zmení vzťah každého človeka k samotnému zmyslu svojho života, privedie k pochopeniu jeho najracionálnejšieho využitia pre svoju duchovno-mravnú transformáciu. Poskytne to človeku možnosť venovať viac času duchovnému sebazdokonaľovaniu (skutočnému zmyslu života). Každého to zabezpečí všetkým životne nevyhnutným a oslobodí zo stavu doživotného otroka systému, dokola vťahujúceho človeka do neustáleho boja o existenčné prostriedky. Každý človek je v tejto veci schopný pomôcť a doniesť tieto informácie do svojho okolia. Potrebné je zrýchliť procesy informovania obyvateľstva sveta a procesy jeho zjednotenia už dnes, aby sa stihli prijať opatrenia predtým, ako prírodné katastrofy naberú silu a dôjdu do bodu nezvratnosti.

Táto vlna generálneho zjednotenia pokračuje vo svojom každodennom rozširovaní na báze širokosiahlej spoločenskej činnosti ľudí z rôznych krajín, na báze svetovej verejnej iniciatívy – GLOBÁLNEJ PARTNERSKEJ DOHODY ALLATRA… Toto všetko už dnes zavádzajú do života progresívni, rozumní ľudia, ktorí si uvedomili, že ich prežitie a prežitie ich rodín v mnohom závisí od toho, nakoľko sa teraz dokážu vo svete vzájomne zjednotiť a spoločne vzdorovať všetkým výzvam najbližšej budúcnosti. Sú to ľudia z rôznych krajín, rôznych povolaní, rôznych sociálnych vrstiev, rôznych národností a rás, rôznych vierovyznaní i ateistických svetonázorov. Všetkých ich spája spoločná ideológia života v duchovno-mravnom vektore svojho rozvoja, chápanie dôležitosti konania tu a teraz v mene svojich detí a ich najbližšej budúcnosti v tejto spoločnosti, v mene zachovania samotného ľudského života na Zemi. Veď ako znie prvá OSNOVA ALLATRA: „Najvyššia hodnota v tomto svete je ľudský život. Život každého človeka treba chrániť ako svoj vlastný, pretože i keď je krátky, ale dáva šancu každému znásobiť jeho hlavnú hodnotu – vnútorné duchovné bohatstvo, to jediné, čo otvára Osobnosti cestu ku skutočnej duchovnej nesmrteľnosti“.

Uložiť Správu vo formáte PDF môžete na tomto odkaze.